Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E060164
Laatste revisie: 21-02-2008

E060164 - Mededeling inzake een EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schadeOnderhavig voorstel maakt deel uit van de zogenoemde lijst van elf, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing wordt onderworpen. Op 28 november 2006 heeft de TCS het initiatief onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van de EK en TK ter eigenstandige behandeling.

De TCS nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties?

Uw reactie kan - met uw instemming - als 'commentaar derden' in dit dossier worden geplaatst.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)625PDF-document, d.d. 24 oktober 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Op 12 december 2006 besloot de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De commissie voor VWS heeft op 19 december 2006 besloten de bespreking van de mededeling aan te houden tot een volgende vergadering.

Tijdens de vergadering op 16 januari 2007 heeft de commissie VWS besloten de minister van VWS te vragen of deze al een indicatie kan geven van de datum waarop de notitie de Kamer zal bereiken die werd toegezegd tijdens het plenaire debat d.d. 19 december 2006 over wetsvoorstel 30338 ( Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen ). In die notitie zou de minister de Kamer duidelijk maken hoe VWS omgaat met Europese dossiers en hoe in vroeg stadium geprobeerd wordt daar richting aan te geven.

De betreffende notitie wordt naar verwachting april/mei 2008 aangeboden aan de Kamer.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 24 oktober 2006 een mededeling gepresenteerd die een EU-strategie bevat ter ondersteuning van de lidstaten bij de beperking van alcoholgerelateerde schade. De mededeling gaat in op de negatieve gezondheidseffecten van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik, dat volgens schattingen jaarlijks aan 195 000 mensen in de EU het leven kost.

In de mededeling worden de volgende prioriteiten gesteld:

 • bescherming van jongeren en kinderen;
 • beperking van het aantal gewonden en doden door alcoholgerelateerde verkeersongevallen;
 • preventie van schade bij volwassenen en indamming van het negatieve effect op de economie;
 • bewustmaking over het effect van schadelijk alcoholgebruik op de gezondheid;
 • verzameling van betrouwbare statistische gegevens.

De Commissie geeft aan hoe de EU de nationale maatregelen ter beperking van alcoholgerelateerde schade kan ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door de financiering van projecten via de programma's voor volksgezondheid en onderzoek, de uitwisseling van goede gebruiken op gebieden als de beperking van het alcoholgebruik door minderjarigen, en door de verkenning van samenwerkingsmogelijkheden bij voorlichtingscampagnes of de aanpak van het rijden onder invloed en andere EU-initiatieven. De mededeling brengt ook de acties van de lidstaten in kaart om zo de verspreiding van goede werkwijzen te bevorderen. Verder wordt voorgesteld een forum over alcohol en gezondheid op te richten. Ook wordt aangegeven hoe het bedrijfsleven een bijdrage kan leveren, waarbij vooral wordt gepleit voor een verantwoord reclame- en marketingbeleid. De Commissie erkent de rol van de lidstaten op dit beleidsgebied en is niet van plan wetgeving op EU-niveau voor te stellen. Dit wordt hieronder uitgewerkt.

Actie van de Commissie

De Commissie wil samen met de lidstaten en belanghebbenden strategieën uitwerken om het alcoholgebruik door minderjarigen aan banden te leggen door goede werkwijzen in verband met, bijvoorbeeld, de verkoop en het schenken van alcohol, de marketing van alcohol en het beeld van alcohol in de media uit te wisselen. Via haar volksgezondheidsprogramma wil de Commissie steun geven aan projecten die bijdragen tot een vermindering van alcoholgerelateerde schade in de EU, met name bij kinderen en jongeren, en zal zij informatie verzamelen en verspreiden. Zij wil de monitoring van de drinkgewoonten van jongeren steunen, met speciale aandacht voor het toenemend alcoholgebruik bij meisjes en het zogenaamde 'binge drinking'.

De Commissie zal samen met de lidstaten en belanghebbenden onderzoeken of het nut heeft een efficiënte gemeenschappelijke benadering voor de hele EU op het gebied van de consumentenvoorlichting te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het licht van het voornemen van sommige lidstaten waarschuwingen om etiketten aan te brengen (bijv. over het gevaar van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap). De Commissie zal de lidstaten en belanghebbenden ondersteunen bij de ontwikkeling van informatie- en onderwijsprogramma's over de gevolgen van schadelijk alcoholgebruik. In het kader van het kaderprogramma voor onderzoek wil de Commissie steun beschikbaar stellen voor onderzoek naar de drinkgewoonten onder jongeren met het oog op een analyse van de huidige trends en van de redenen waarom jongeren drinken evenals van de meer algemene factoren die het alcoholgebruik onder jongeren bepalen.

De nationale maatregelen in kaart brengen om goede gebruiken te bevorderen

De Commissie stelt dat de lidstaten de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor het alcoholbeleid in hun land. De Commissie formuleert als haar taak het stimuleren van de samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten en het aanvullen van nationale maatregelen, bijvoorbeeld door projecten financieel te ondersteunen. De mededeling geeft een overzicht van de maatregelen die de lidstaten hebben genomen om alcoholgerelateerde schade aan te pakken.

De bedoeling daarvan is de verspreiding van goede werkwijzen in de EU te bevorderen. In de mededeling worden onder meer de volgende voorbeelden van nationale maatregelen genoemd:

 • actie om de informatie voor de consument bij de verkoop, op het product of op het werk te verbeteren;
 • actie voor een betere handhaving van de leeftijdsgrens bij de verkoop en het schenken van alcohol;
 • voorlichting van jongeren en ouders;
 • invoering van een verlaagde of nul-promille-alcohollimiet voor jonge of onervaren autobestuurders en beroepschauffeurs;
 • handhaving van maatregelen om het rijden onder invloed tegen te gaan.

Follow-up en samenhang met ander beleid

De Commissie zal ook:

 • uiterlijk juni 2007 een forum over alcohol en gezondheid oprichten ter ondersteuning van de in de mededeling uiteengezette strategie en om input te leveren voor en toezicht te houden op die strategie. Het forum zal vooral aandacht besteden aan onderwerpen als onderzoek, informatie- en gegevensverzameling en voorlichting;
 • zorgen voor een betere coördinatie van maatregelen op het gebied van het rijden onder invloed en de verkeersveiligheid, onder meer in het kader van het volksgezondheidsprogramma en het actieplan voor veilig verkeer, zodat het aantal alcoholgerelateerde verkeersongevallen vermindert. Daarbij zal met name aandacht zijn voor pas geslaagde en jonge autobestuurders;
 • met belanghebbenden streven naar een voortdurende samenwerkingsdynamiek op het gebied van verantwoorde commerciële communicatie en verkoop. Hoofddoel daarbij is steun te geven aan maatregelen op EU-niveau of van de centrale of lokale overheid om een onverantwoorde marketing van alcoholische dranken tegen te gaan, en gegevens over reclametrends te analyseren. Onder meer wil men met de belanghebbenden gedragscodes voor commerciële communicatie op nationaal en EU-niveau overeenkomen.

Bij haar bijdrage aan de strategie zal de Commissie hoofdzakelijk de huidige aanpak volgen. Dat wil zeggen dat zij het als haar rol ziet de nationale maatregelen aan te vullen. Zij is dus niet van plan om in verband met de uitvoering van de strategie met specifieke nieuwe voorstellen voor wetgeving te komen. De Commissie zal regelmatig verslag uitbrengen over de uitvoering van de maatregelen ter bestrijding van schadelijk en gevaarlijk alcoholgebruik en over het effect van de in deze mededeling uiteengezette EU-strategie. Zij zal zich daarbij baseren op verslagen die haar met regelmatige tussenpozen door de lidstaten worden toegezonden.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenbescherming d.d. 30 november 2006 zijn na een oriënterend debatPDF-document de voorgestelde ontwerpconclusiesPDF-document zonder wijzigingen aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement (EP) nam op 5 september 2007 een resolutie aan met betrekking tot onderhavige mededeling waarin zij o.a. de aanpak die de Commissie heeft gekozen verwelkomt. Het EP doet echter een oproep aan de Commissie om tastbaardere maatregelen te ontwikkelen die zijn gericht op de kwetsbaarste groepen, zoals jongeren en zwangere vrouwen, en op de gevoeligste categorieën, zoals bestuurders en werkenden.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via