E060187
Laatste revisie: 05-08-2010

E060187 - Mededeling Actieplan Energie-efficiëntieHet Actieplan is het vervolg op het Groenboek Energie-efficientie van juni 2005. Dit Groenboek heeft 250 reacties opgeleverd en is uitgebreid besproken, ook in Raadskader. Nederland heeft een Kabinetsreactie opgesteld (25 november 2005, 22112-403). Het Europees Parlement heeft flink gelobbyd voor een substantieel Actieplan.

Uitgangspunt van het Actieplan: Europa heeft een extra besparingspotentieel van 20% in 2020. Dit potentieel weten de markt en de maatschappij om verschillende redenen niet uit zichzelf te benutten.

Het actieplan spreekt niet van een target van 20%. De 20% is wat mogelijk is. Wel worden op sectoraal niveau maatregelen voorgesteld die opgeteld het bereiken van dit doel haalbaar moeten maken. Dit betreft de volgende instrumenten in de sectoren bebouwde omgeving (huishoudens, commercieel, overheidsdiensten), transport, maakindustrie en energieomzetting en transport:

 • Sectorale en horizontale normen (producten, nieuwbouw, energietransformatie en transport)
 • Prijsinstrumenten om de juiste prijssignalen af te geven (belastingen)
 • Financieringsinstrumenten voor energiebesparings-investeringen
 • Verbetering transparantie, kennisoverdracht, verhoging bewustzijn en verandering gedrag door campagnes
 • nternationale samenwerking

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)545PDF-document, d.d. 19 oktober 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) heeft tijdens de vergadering op 16 januari 2007 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de commissie Milieu.

Tijdens de vergadering op 23 januari 2007 besloten de commissies voor Economische Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu dat zij de door de regering ingezette lijn steunen en verdere, concrete beleidsvoorstellen van de Europese Commissie afwachten.

 • korte aantekening Commissie Milieu;Commissie EZ;Commissie voor VRO - 37093/N/LA
  23 januari 2007
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 37072/KvD
  16 januari 2007

Standpunt Nederlandse regering

In fiche 4 oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van het actieplan. De regering stelt dat haar ambities voor energiebesparing niet verwezenlijkt kunnen worden zonder Europese maatregelen, met name wat betreft de harmonisering van energie-efficiëntienormen in de interne markt en het creëren van een level playing field . De regering is van mening dat de mededeling een goede routekaart vormt voor het behalen van de besparingsdoelstelling van 20% in 2020. De regering merkt hierbij op dat in de uitwerking van maatregelen gewaakt moet worden voor een juiste bevoegdheidsverdeling, mogelijke administratievelastenverzwaringen en mogelijke handelsbelemmeringen.

In de standpuntbepaling geeft de regering aan positief te zijn over het voorliggende actieplan. Het plan richt zich volgens de regering op de juiste zaken zoals etikettering, transport en efficiëntienormen voor apparatuur. Het plan sluit aan bij een breed gevoelde noodzaak om actief energiebeleid te voeren. De regering kijkt dan ook uit naar het rapport van de Europese Commissie over het energiebesparingspotentieel per lidstaat. De regering geeft aan te pleiten voor meer prioritering van beleid in de uitwerking van het actieplan. Ten slotte is de regering van mening dat eventuele maatregelen op het gebied van belastingdiferentiaties meer afgestemd zouden moeten worden met de staatssteunregels van het milieukader. De regering laat haar standpunt over belastingdifferentiaties afhangen van de concrete voorstellen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In COM(2006)545PDF-document presenteert de Europese Commissie haar actieplan voor energie-efficiëntie. Dit actieplan is afgeleid van het Groenboek voor een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie voor Europa (zie dossier E060032) en het Groenboek energie-efficiëntie meer doen met minder (zie dossier E060001). Op basis van deze groenboeken heeft de Europese Commissie de doelstelling om in 2020 een energiebesparing te realiseren van meer dan 20% ten opzichte van het huidige energieverbruik. De Europese Commissie beoogt met dit actieplan (met een looptijd van zes jaar) het publiek en beleidsmakers bewust te maken van de noodzaak van energie-efficiëntie zodat de interne markt en de samenleving op een meer energie-efficiënte wijze wordt ingericht. De Europese Commissie zet in het actieplan zeer veel beleidsvoorstellen uiteen (ongeveer 85) die zij onder brengt in de volgende tien prioritaire acties. Volgens de Europese Commissie is politieke wil en engagement van cruciaal belang om energie-efficiëntie te verwezenlijken.

 • 1. 
  Er zullen op basis van de etiketteringsrichtlijn en de richtlijn ecologisch ontwerp vanaf 2007 nieuwe minimumprestatienormen en etiketteringsvoorschriften worden ontwikkeld voor energieverbruikende apparatuur.
 • 2. 
  De eisen over de energieprestaties van gebouwen zullen worden aangescherpt, zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuwbouw.
 • 3. 
  Er zullen maatregelen getroffen worden om minimumeffeciëntienormen vast te stellen voor elektriciteitsproductie- en distributie. Deze actie heeft ook betrekking op de energie-efficiëntie van verwarmings- en koelingsinstallaties.
 • 4. 
  De Europese Commissie zal maatregelen treffen om de energie-efficiëntie van auto's dusdanig te verbeteren dat de doelstelling van 120g CO2/km in 2012 bereikt zal worden.
 • 5. 
  Het toepassen van energie-efficiënt beleid door ondernemingen van elke omvang moet financieel worden gestimuleerd. Deze stimulans moet mogelijk worden gemaakt in de lidstaten en via communautaire fondsen.
 • 6. 
  Energie-efficiëntie moet ook bevorderd worden in de nieuwe lidstaten van de EU. De Europese Commissie zal hiervoor het uitwisselen van beste praktijken op Europees niveau stimuleren.
 • 7. 
  De Europese Commissie zal maatregelen voorbereiden om door middel van indirecte belastingen energie-efficiënt gedrag door ondernemingen en consumenten te bevorderen. Hiertoe zal de Europese Commissie een groenboek inzake indirecte belastingen voorbereiden.
 • 8. 
  Het bewustzijn over energie-efficiëntie moet bij grote publiek bevorderd worden door middel van onderwijs, opleiding en voorlichting.
 • 9. 
  De Europese Commissie zal in 2007 een convenant van burgemeesters opstellen om een netwerk op te richten van Europese steden waarin kennis, ervaring en beste praktijken op lokaal niveau op het gebied van energie-efficiëntie kunnen worden uitgewisseld.
 • 10. 
  Om energie-efficiëntie te realiseren, moet op mondiaal niveau actie ondernomen worden. De Europese Commissie beoogt in 2007 om kaderovereenkomsten te sluiten met handelspartners en internationale organisaties op dit gebied.

 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)1173
  19 oktober 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)1174
  19 oktober 2006
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)1175
  19 oktober 2006
 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)545
  19 oktober 2006

Behandeling Raad

Op 23 november 2006 heeft de Raad de volgende conclusies aangenomen met betrekking tot dit dossier.

 • 1. 
  De Raad verwelkomt en steunt het actieplan van de Europese Commissie en zal zich inzetten om de doelen te realiseren.
 • 2. 
  Aankomende wetgevingsvoorstellen moeten voorzien worden van een uitgebreid impact assessment van hoog niveau. De Europese Commissie moet nauw samen werken met de lidstaten en met belanghebbenden om maatregelen succesvol tot uitvoering te brengen.
 • 3. 
  Onderzoeksresultaten moeten meer omgezet worden in energie-efficiënte producten die op de markt worden gebracht. Belemmerende regelgeving dient aangepast te worden.
 • 4. 
  Het grotere publiek moet meer bewust worden gemaakt van de noodzaak van energie-efficiënt handelen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 31 januari 2008 nam het Europees Parlement een resolutie aan ten aanzien van onderhavige mededeling.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen