E070027
Laatste revisie: 25-02-2015

E070027 - Richtlijn houdende wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde luchtvaartactiviteiten op te nemen in het systeem van emissiehandel van broeikasgasemissierechten in de EUDit dossier betreft een richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. De Europese Commissie wil de richtlijn wijzigen om luchtvaartactiviteiten binnen de reikwijdte te laten vallen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)818PDF-document, d.d. 20 december 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2009/101/EGPDF-document dient voor 2 februari 2010 te zijn geïmplementeerd. Op 28 mei 2009 werd wetsvoorstel 31963 (Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 (PbEU 2009, L 8) tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (handel in emissierechten luchtvaart) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 19 januari 2010 werd dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarnaast vindt implementatie plaats via een Algemene Maatregel van Bestuur (wijziging besluit handel in emissierechten) en een Ministeriële Regeling (monitoring handel in emissierechten)

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 1 juli 2010.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 3 april 2007 besloten het onderhavig richtlijnvoorstel onder de aandacht te brengen van de commissie Milieu.

Tijdens de vergadering op 8 mei 2007 heeft de commissie Milieu besloten dat zij de inzet van de regering steunt.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 maart 2007 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een advies opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

In fiche zes oordeelt de regering in beginsel negatief over de subsidiariteit en proportionaliteit van de conceptrichtlijn. De regering is het niet eens met een Europese verplichting om de opbrengsten van handel in emissierechten te reserveren voor maatregelen op het gebied van milieu. Volgens de regering heeft de Europese Gemeenschap geen bevoegdheid om zo'n soort verplichting op te leggen, omdat dit het nationale begrotingsbeleid beperkt.

In het bredere kader stelt de regering dat het regelen van emissiehandel op nationaal niveau niet efficiënt is gezien het grensoverschrijdend karakter van de luchtvaart. Zuiver nationaal optreden op dit beleidsterrein zou de werking van de interne markt geen goed doen. Om deze reden is coördinatie op Europees niveau noodzakelijk. De manier waarop wordt voorgesteld om de milieudoelen te bereiken, door de luchtvaart op te nemen in de bestaande regelingen rond emissiehandel, is volgens de regering de meest efficiënte plan van aanpak. In de vorm van een richtlijn wordt recht gedaan aan de eigen verantwoordelijkheden van de lidstaten.

Het voorstel van de Europese Commissie zal een aantal aanpassingen vereisen van de Wet milieubeheer en de daaruit voortvloeiende besluiten en ministeriële regelingen. De regering heeft een aantal technische vragen aan de Europese Commissie voorgelegd over de handhaving van de regeling. Zo vraagt de regering zich af hoe de registratie en controle van luchtvaartmaatschappijen van de buiten de EU plaats zal vinden en wat de relatie is tussen het voorstel en het Verdrag van Chicago. Het invoeren van een veiling in emissierechten zal volgens de regering vergaande consequenties hebben, maar daarvoor is een Europese verordening in de maak. Over dit onderwerp is de regering van mening dat het voorgestelde percentage van te veilen rechten (3%) hoger mag zijn, rond de 10%. Over de financiële consequenties van de richtlijn is nog weinig zekerheid. Op basis van prognoses verwacht de regering dat de prijs van een vliegticket tot € 40,- per ticket zou kunnen stijgen. Een dergelijke prijsstijging vindt de regering acceptabel. Voorts verwacht de regering dat de administratieve lastenverzwaring voor luchtvaartmaatschappijen gering zal zijn, aangezien zij in hun reguliere bedrijfsvoering een groot aantal gegevens vergaren. Over de omzettingsperiode (12 maanden) is de regering van mening dat het gekoppeld zou moeten zijn aan de inwerkingtreding van een verordening over de veiling van emissierechten (wat waarschijnlijk langer dan deze 12 maanden zal duren).

In haar verdere standpuntbepaling haakt de regering aan bij de noodzaak om de voorgestelde maatregelen te treffen in een breder milieukader. Hiernaast benadrukt de regering dat dergelijke maatregelen op internationaal niveau afgestemd dienen te worden binnen de ICAO (International Civil Aviation Organisation). Ten slotte geeft de regering een overzicht van andere mogelijke regelingen die de Europese Commissie wil formuleren in het kader van een Single European Sky. Op hoofdlijnen kan de regering zich vinden in de beleidsvoornemens van de Commissie.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 498[6]
  1 maart 2007
 • Verkort BNC-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 488
  1 februari 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)818
  20 december 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)1684
  20 december 2006
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)1685
  20 december 2006

Behandeling Raad

Richtlijn 2008/101/EGPDF-document werd op 19 november 2008 ondertekend door het Europees Parlement en de Raad en gepubliceerd in Pb EU L8 d.d. 13 januari 2009 ( met als aantekening dat deze in eerste instantie per abuis als richtlijn 2009/101/EG werd gepubliceerd ).

Tijdens de Milieuraad van 20 februari 2007 heeft er een oriënterend beleidsdebat plaatsgevonden. De tijdens dit debat gemaakte opmerkingen en gestelde vragen zullen meegenomen worden in de verdere besprekingen inzake deze ontwerprichtlijn. Tevens wordt gerefereerd aan onderhavig richtlijnvoorstel in de raadsconclusies inzake klimaatverandering, welke ook zijn aangenomen tijdens deze milieuraad.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 21501-08, 240
  19 maart 2007
 • PDF-document conclusies Milieu Raad - 6272/07
  20 februari 2007
 • geannoteerde agenda Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu - 21.501-08, nr. 236
  7 februari 2007

Behandeling Europees Parlement

Op 8 juli 2008 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de onderhavige richtlijn.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 1 november 2007 werd het door de Algemene Rekenkamer opgestelde rapport "Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten. Implementatie in Nederland" gepubliceerd.

 • PDF-document Algemene Rekenkamer - 31252, 1
  1 november 2007

Alle bronnen