E070086
Laatste revisie: 03-12-2007

E070086 - Witboek over een EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)279PDF-document, d.d. 30 mei 2007

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 3 juli 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van de Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 november 2007 stuurde de minister de geannoteerde agenda voor de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, die op 6 december 2007 plaatsvindt. Hierin zijn de kabinetsreacties verwerkt op onderhavig witboek en het witboek over de EU gezondheidsstrategie (E070145)


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 30 mei 2007 heeft de Europese Commissie een witboek uitgebracht, waarin wordt ingegaan op beleidsopties om gezondheidsproblemen tegen te gaan die zijn gerelateerd aan voeding, overgewicht en obesitas. Het witboekPDF-document is een vervolg op het groenboek over deze materie uit 2006 (zie dossier E060043). De Raad heeft de Commissie meermaals verzocht om beleidslijnen op te stellen om genoemde gezondheidsproblemen tegen te gaan, zeker nu de statistieken laten zien dat het aantal te zware mensen (en met name kinderen) hand over hand toeneemt. De reacties op het groenboek hebben laten zien dat meer samenwerking op alle niveaus en met alle actoren (zowel publiek als privaat) nodig is om het probleem te lijf te gaan.

In het witboek concludeert de Commissie dat in beginsel eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid en voedingsgedrag. Desalniettemin kan de burger worden ondersteund om de eigen keuze bewuster (en daarmee wellicht gezonder) te maken. De Commissie stelt daarom voor dat in de Raad een discussie wordt gevoerd over een set beleidsacties die op EU-niveau kunnen worden genomen. Deze acties moeten:

(1) bijdragen aan het verlagen van de risico's veroorzaakt door slechte voeding en een gebrek aan beweging;

(2) worden genomen op diverse beleidsterreinen, en zowel door gebruikmaking van wet- en regelgeving als van 'soft law';

(3) zoveel mogelijk actoren bij het oplossen van het probleem betrekken; en

(4) voortdurend worden gemonitord en waar nodig bijgesteld, zowel op macro- als op microniveau.

Voorbeelden van mogelijke acties zijn:

  • Het beter informeren van consumenten. De Commissie denkt onder meer aan (mogelijk verplichte duidelijke voedingslabels (ook aan de voorkant van de verpakking) met gezondheidsinformatie. Gezondheidsclaims van producenten zouden wetenschappelijk gestaafd moeten kunnen worden. Daarnaast wordt gedacht aan een gedragscode voor reclame voor voedingsmiddelen die gericht is op kinderen.
  • Betere beschikbaarheid van 'de gezonde keuze'. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het invoeren van schoolfruit in de hele Europese Unie. Ook kunnen bepaalde vormen van gemanipuleerd voedsel (bijvoorbeeld met minder slechte vetten of minder zout) worden gestimuleerd. Hiervoor is echter betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Een en ander kan mogelijk (deels) worden gefinancierd binnen het zevende kaderprogramma. Tevens zal onderzoek worden gedaan naar de drijfveren van mensen om te kiezen voor bepaalde soorten voeding.
  • Beweging aanmoedigen. Zo zal woon-werkverkeer te voet of per fiets worden gestimuleerd. Op een later moment zal de Commissie bovendien met een witboek over sport komen.

Voor alle acties geldt dat de jeugd een belangrijke doelgroep vormt. Op jonge leeftijd kunnen burgers het best worden beïnvloed, om zo te bereiken dat zij zich ook op latere leeftijd bewust zijn van de voordelen van gezonde voeding en beweging.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen