E070145
Laatste revisie: 03-09-2008

E070145 - Witboek Samen werken aan gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)630PDF-document, d.d. 23 oktober 2007

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 21 november 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissie EK en TK ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 december 2007 besloten dat zij in principe kritisch tegenover inmenging van Europa op het gebied van volksgezondheid staat, tenzij het grensoverschrijdende aspecten betreft. Een concept-brief van die strekking aan de minister van VWS zal in de eerstvolgende vergadering worden geagendeerd.

De commissie besloot op 11 december 2007 dat de brief aan de minister zoals voorgelegd verzonden kon worden.

Tijdens de vergadering op 4 maart 2008 is gesproken over de brief d.d. 27 februari 2008 met het officiële kabinetsstandpunt (zie ook paragraaf BNC-fiche) en besloten werd dat deze tijdens de eerstvolgende commissievergadering wederom geagendeerd zal worden.

Op 11 maart 2008 werd het witboek opnieuw geageendeerd in de commissie VWS waarbij werd geconcludeerd dat de commissie enige vragen en opmerkingen had naar aanleiding van het kabinetsstandpunt d.d. 27 februari 2008.

De commissie VWS besloot op 1 april 2008 dat zij de minister een brief stuurt met daarin de visie van de commissie over nationale en Europese bevoegdheden ten aanzien van de organisatie van gezondheidszorg. De minister van VWS reageerde per brief op 17 april 2008. Deze brief heeft de commissie VWS op 27 mei 2008 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 20 november 2007 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld ten behoeve van de behandeling van onderhavig witboek.

Onderhavig witboek werd besproken tijdens het algemeen overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 28 november 2007, waarin de minister enkele toezeggingen deed waaronder de toezegging de kamer schriftelijk te informeren over de opvattingen van de minister over een Europese donorkaart.

De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich op op 12 maart 2008 gebogen over de brief d.d. 27 februari 2008 met daarin het kabinetsstandpunt plus het standpunt van de minister over een Europese donorkaart en heeft deze brief voor kennisgeving aangenomen.

Tijdens een algemeen overleg op 16 april 2008 ter voorbereiding op de EU-Gezondheidsraad op 17 en 18 april 2008 heeft de vaste commissie voor VWS ook nog over onderhavige strategie gesproken met de minister.


Standpunt Nederlandse regering

Op 26 november 2007 stuurde de minister de geannoteerde agenda voor de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, die op 6 december 2007 plaatsvindt. Hierin zijn de kabinetsreacties verwerkt op onderhavig witboek en het witboek over een strategie aangaande voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde zaken (E070086).

De officiële kabinetsreactie op het onderhavige witboek werd op 27 februari 2008 aangeboden aan de Kamers.

 • bnc-fiche IZ 2832721 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 21.501-31, nr. 142
  27 februari 2008
 • bnc-fiche Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 21.501-31, nr. 134
  26 november 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt vast dat de lidstaten primair bevoegd zijn op de terreinen van volksgezondheid en de gezondheidszorg. Desondanks stelt zij dat met name wanneer op deze terreinen sprake is van grensoverschrijdende problematiek of effecten (pandemieën of bioterrorisme) of een samenhang kan worden geconstateerd met het vrij verkeer van goederen, diensten en personen, Europees optreden noodzakelijk kan zijn. Daarvoor acht zij voldoende rechtsgrondslagen in het EG-Verdrag voorhanden. Er bestaat dan ook reeds het nodige EG-beleid en wetgeving. De vergrijzing, (nieuwe) bedreigingen van de volksgezondheid en snelle technologische ontwikkeling zouden evenwel nopen tot een nieuw strategisch kader op Europees niveau. Het witboek schetst in algemene zin dit kader voor een EG-gezondheidsstrategie die richtinggevend moet zijn voor alle acties van de Gemeenschap tot 2013. De strategie is gebaseerd op vier grondbeginselen of uitgangspunten en kent drie strategische doelstellingen. In dat kader worden in het witboek verschillende acties en initiatieven voorgesteld.

Vier grondbeginselen of uitgangspunten

 • 1. 
  De gezondheidsstrategie dient te worden gebaseerd op door alle betrokkenen gedeelde waarden. Deze dienen voort te bouwen op algemene waarden als universaliteit, toegang tot kwalitatief goede zorg, billijkheid en solidariteit. Het zal onder ander gaan om erkenning van de mondigheid, het beslissingsrecht en de eigen verantwoordelijkheid van patiënten, om het reduceren van gezondheidsverschillen en om het bevorderen van wetenschappelijk gefundeerd gezondheidsbeleid. De Commissie wil samen met de lidstaten hierover een Verklaring aannemen. De Gemeenschap streeft voorts naar het op gelijke wijze verzamelen in de lidstaten van onderling vergelijkbare data op het terrein van gezondheid (i.c. gezondheidsindicatoren). Tot slot streeft de Commissie naar het bevorderen van 'health literacy' voor alle leeftijdsgroepen;
 • 2. 
  Onder het motto Gezondheid is een grote rijkdom wenst de Europese Commissie samen met de lidstaten een analytisch onderzoeksprogramma te lanceren naar de economische relaties tussen gezondheidstoestand (health status), investeringen in gezondheid(szorg) en economische groei en ontwikkeling;
 • 3. 
  Gezondheidsbevordering moet een geïntegreerd onderdeel worden van Gemeenschaps-, nationaal en regionaal beleid op alle terreinen (Health In All Policy (=HIAP));
 • 4. 
  EU moet een sterkere rol spelen in de wereld wanneer het over volksgezondheid gaat, bijvoorbeeld in internationale organisaties, en bij het bevorderen van samenwerking tussen landen. In haar externe betrekkingen moet gezondheid aandachtspunt zijn. Tevens richt de Commissie zich op het bevorderen van de implementatie van The Framework Convention of Tobacco Control (FCTC) en the International Health Regulations (IHR).

Strategische doelstellingen

 • 1. 
  Het bevorderen van goede gezondheid in een vergrijzend Europa. De Commissie wil de gezondheid van alle leeftijdsgroepen in de samenleving bevorderen (ouderen, actieven en jongeren/kinderen). Tevens wil zij initiatieven ontplooien en uitvoeren met betrekking tot tabak, voeding, alcohol, geestelijke gezondheid en omgevings- en sociaal-economische factoren die van invloed zijn op de gezondheid. De Commissie wil voorts nieuwe richtsnoeren opstellen inzake kankerscreening en een Mededeling over Europees beleid met betrekking tot zeldzame ziekten. Tot slot een vervolg geven aan de Mededeling over orgaandonatie en transplantatie.
 • 2. 
  De burger beschermen tegen bedreigingen van de gezondheid Het beschermen van de gezondheid van mensen staat centraal in het gezondheidsbeleid van de Gemeenschap op basis van artikel 152 EG-Verdrag. Er bestaat al het nodige Europese beleid op dit terrein, maar nieuwe uitdagingen zouden tot aanvullende actie nopen op Europees niveau en tot samenwerking tussen landen en internationale organisaties: het bestrijden van pandemieën, (de dreiging van) bioterrorisme en gezondheidsbedreigingen samenhangend met klimaatverandering. Daarom wil de Commissie controle- en beheersingsmechanismen voor gezondheidsbedreigingen versterken, met inbegrip van een mogelijke herziening van het budget voor het European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC). Tevens wil zij aandacht besteden aan de gezondheidsaspecten van klimaatverandering;
 • 3. 
  Het bevorderen van dynamische gezondheidszorgsystemen en -stelsels en nieuwe technologieën.

De Commissie wenst een kader te scheppen voor veilige, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte gezondheidsdiensten. Zij wil lidstaten en regio's ondersteunen bij het innoveren van hun gezondheidsstelsels en E-health (gezondheidsproducten en diensten langs elektronische weg) bevorderen.

Implementatie

Rekeninghoudend met het feit dat gezondheidszorg primair de bevoegdheid van de lidstaten is, zal de Europese Commissie op Europees niveau een nieuw samenwerkingsmechanisme in het leven roepen om de Europese Commissie te adviseren en de coördinatie tussen lidstaten te bevorderen, het zogenaamde Structured Cooperation implementation mechanism. Tevens wil de Europese Commissie op Europees niveau de dialoog met betrokkenen stimuleren.

Financiën

De voorgestelde initiatieven zullen worden gefinancierd uit de budgetten van bestaande Gemeenschapsprogramma's, zoals de Second Programme of Community Action in the Field of Health en de Safety and Health at Work Strategy 2007-2012.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken d.d. 6 december 2007 zijn conclusiesPDF-document aangenomen t.a.v. onderhavig dossier.

Op 9 en 10 juni 2008 vond er een Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken plaats waar conclusiesPDF-document zijn aangenomen en een openbaar debat gehouden over een mechanisme voor samenwerking tussen de Raad en de Commissie bij de uitvoering van de gezondheidsstrategie van de EU.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document raadsdocument Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 10414/08
  10 juli 2008
 • PDF-document raadsdocument Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 9935/08 ADD 1
  28 mei 2008
 • PDF-document raadsdocument Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 9935/08
  28 mei 2008
 • PDF-document verslag van raad Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 16139/07
  6 december 2007

Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen