E090032
Laatste revisie: 09-07-2010

E090032 - Voorstel voor een Verordening betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbeschermingHet voorstel heeft tot doel bepaalde, nog niet eerder vastgelegde rechten van passagiers te waarborgen die over zee of binnenwateren reizen, inclusief gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, teneinde de aantrekkelijkheid van en het vertrouwen in het maritiem vervoer te bevorderen en gelijke concurrentievoorwaarden te bewerkstellingen voor alle vervoerders uit de verschillende lidstaten en voor andere vervoerswijzen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)816PDF-document, d.d. 4 december 2008

rechtsgrondslag

artikelen 71 en 80 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) besloot op 10 maart 2009 dat zij onderhavig voorstel onder de aandacht wil brengen van de commissie voor Verkeer en waterstaat (V&W).

Op 31 maart 2009 besloot de commissie V&W een brief te sturen waarin zij de regering verzoekt aan te geven -gelet op de samenhang tussen onderhavig dossier en dossier E090035 inzake het voorstel voor een verordening betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming - op basis van welke argumenten bij het voorstel inzake de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen in het regeringsstandpunt geen onderscheid wordt gemaakt tussen het nationale en internationale vervoer zoals dat wel aan de orde is bij de beoordeling van het voorstel inzake de rechten van autobus- en touringcarpassagiers.

Voorts wil de commissie weten in hoeverre de regering het noodzakelijk acht Europese wetgeving te realiseren aangaande het binnenlandse passagiervervoer over binnenwateren.

De staatssecretaris Verkeer en Waterstaat stuurde op 19 mei 2009 per brief een reactie die op 26 mei 2009 voor kennisgeving aangenomen werd.


Behandeling Tweede Kamer

Onderhavig voorstel stond (onder andere) op de agenda van een algemeen overleg tussen de commissies Europese Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en de minister voor Verkeer en Waterstaat op 26 maart 2009.


Standpunt Nederlandse regering

De subsidiariteit van het voorstel is positief; het voorstel is erop gericht scheepspassagiers in de gehele EU dezelfde rechten en hetzelfde beschermingsniveau te laten genieten. Gezien de internationale dimensie van het maritiem vervoer kan een enkele lidstaat of groep van lidstaten de kwestie van de passagiersrechten niet goed oplossen.

Ook de proportionaliteit is positief. De Commissie heeft het voorstel beperkt tot gebieden waar een specifieke communautaire regelgeving nodig is en behandelt geen onderwerpen waarvoor maatregelen inzake zelfregulering aangewezen zijn. Oordeel van Nederland is positief, maar er dient hier wel zorg voor te worden gedragen dat er geen overlappingen en/of strijdigheden optreden met: bestaande Europese regelgeving (e.g. richtlijn 98/18/EG, richtlijn 2006/87/EG, richtlijnen consumentenrecht) of toekomstige Europese regelgeving (e.g. het voorstel aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen, het voorstel voor een richtlijn voor de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid m.b.t. o.a. vervoer/ aanbod goederen/diensten en de richtlijnen consumentenrecht, met name ten aanzien van informatieverschaffing). Ook moeten overlappingen en/of strijdigheden met internationale regelingen worden voorkomen, waaronder het 1996 Limitatieverdrag (LLMC) en het 1974 Verdrag van Athene, inclusief het Protocol van 2002. Het voorstel voorziet in minimumregels voor passagiersrechten voor het vervoer over zee en de binnenwateren in Europa en biedt daarmee een meerwaarde ten opzichte van bestaande regelingen in de zee- en binnenvaart.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 812
  16 februari 2009

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het voorstel heeft tot doel bepaalde, nog niet eerder vastgelegde rechten van passagiers te waarborgen die over zee of binnenwateren reizen, inclusief gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, teneinde de aantrekkelijkheid van en het vertrouwen in het maritiem vervoer te bevorderen en gelijke concurrentievoorwaarden te bewerkstellingen voor alle vervoerders uit de verschillende lidstaten en voor andere vervoerswijzen. Het voorstel heeft betrekking op alle binnenlands en internationaal commercieel passagiersvervoer over zee en de binnenwateren.

De conclusie van de effectbeoordeling van de Commissie is dat de optie communautaire wetgeving alle doelstellingen van het voorstel het best kan verwezenlijken. Alleen op EU-niveau, aldus de effectbeoordeling, kunnen de rechten van de passagiers echt worden verbeterd. Bovendien biedt harmonisatie van basisrecht een voordeel voor de vervoerssector die in een gemeenschappelijke markt werkt.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)816
  4 december 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2950
  4 december 2008
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2951
  4 december 2008

Behandeling Raad

Tijdens de Transportraad van 30 en 31 maart 2009 werd onder andere een oriënterend debatPDF-document gehouden over onderhavig voorstel.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 8176/09
  30 maart 2009

Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement nam op 23 april 2009 een wetgevingsresolutie aan ten aanzien van onderhavig voorstel.

In tweede lezing heeft het Europees Parlement op 6 juli 2010 een wetgevingsresolutie aangenomen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen