E090053
Laatste revisie: 08-09-2016

E090053 - Groenboek: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleidIn dit groenboek worden de tekortkomingen van het bestaande beleid geanalyseerd en wordt de aanzet gegeven tot een brede openbare raadpleging over de vraag hoe deze tekortkomingen moeten worden aangepakt. Vissers en andere belanghebbende partijen uit de sector, maar ook wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en geïnteresseerde burgers krijgen de gelegenheid hun visie op de Europese visserij van de toekomst te geven.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)163PDF-document, d.d. 22 april 2009

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 mei 2009 heeft de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten dat zij de conceptreactie van de regering wil bespreken zodra deze beschikbaar is.

De conceptreactie van het kabinet werd op 17 november 2009 geagendeerd in de commissie LNV en men besloot deze nogmaals te agenderen zodra de uitkomsten van het geplande algemeen overleg in de Tweede Kamer bekend zijn.

Op 1 december 2009 besloot de commissie LNV dat met het oog op een nadere standpuntbepaling ten aanzien van de kabinetsreactie op 15 december 2009 inbreng zal worden geleverd.

De commissie sprak op 15 december 2009 over de kabinetsreactie op onderhavig groenboek en gelet op het algemeen overleg dat hierover op 17 december 2009 in de Tweede Kamer gehouden wordt, zullen de leden Terpstra (CDA) en Slager (SP) hun opmerkingen en vragen via de fractielijnen kenbaar maken aan de leden van de vaste commissie van LNV in de Tweede Kamer.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie LNV besloot op 10 november 2009 dat zij de kabinetsreactie wilde agenderen voor een algemeen overleg over de Europese LNV-raad dat plaatsvond op 18 november 2009.

De minister van LNV liet op 1 december 2009 per brief aan de Tweede Kamer weten dat de kabinetsvisie op het onderhavige groenboek na de gedachtewisseling met de Kamer op 17 december 2009 naar de Europese Commissie verstuurd zou worden.

Op 10 december 2009 vond een rondetafelgesprek plaats over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid gevolgd door een algemeen overleg met de minister van LNV op 17 december 2009.


Standpunt Nederlandse regering

De conceptreactie van de Nederlandse regering werd op 2 november 2009 gepubliceerd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Speciale pagina Europese Commissie over onderhavig groenboek.

In dit groenboek worden de tekortkomingen van het bestaande beleid geanalyseerd en wordt de aanzet gegeven tot een brede openbare raadpleging over de vraag hoe deze tekortkomingen moeten worden aangepakt. Vissers en andere belanghebbende partijen uit de sector, maar ook wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en geïnteresseerde burgers krijgen de gelegenheid hun visie op de Europese visserij van de toekomst te geven. De raadpleging is de eerste stap in een proces dat moet uitmonden in een radicale hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

Dit groenboek heeft twee doelstellingen. Enerzijds moet het de bewustmaking van de problemen waarmee de sector de afgelopen jaren wordt geconfronteerd, verbeteren en anderzijds peilt het bij de partijen en het publiek naar sturing in de richting van een nieuwe, innovatieve en meer op consensus gebaseerde aanpak van de visserijregelgeving. Een greep uit de gestelde vragen. Hoe kan de langetermijnduurzaamheid en de rendabiliteit van de visserij worden gegarandeerd? Hoe kan de totale vlootcapaciteit worden aangepast met aandacht voor de sociale bekommernissen van de kustgemeenschappen? Hoe kan de nalevingscultuur verder worden ontwikkeld? Hoe kan het GVB het best bijdragen tot duurzame visserij buiten de wateren van de EU?

In het groenboek worden alle facetten van de hedendaagse visserij geanalyseerd en wordt verklaard waarom bepaalde problemen ondanks de hervorming van 2002 nog steeds niet zijn opgelost. Eén van de heetste hangijzers is de uitputting van de Europese visbestanden: 88 % van de bestanden zijn overbevist (tegenover 25 % mondiaal) en 30 % bevindt zich buiten biologisch veilige grenzen", wat betekent dat zij zich niet tegen een normaal tempo kunnen voortplanten omdat vanwege de visserij onvoldoende volwassen dieren voorhanden zijn. Toch wordt in tal van visserijtakken twee of drie keer meer gevist dan de visbestanden aankunnen, veelal als gevolg van de overcapaciteit van de vloot. Deze overcapaciteit is bovendien economisch inefficiënt omdat zij niet alleen de bestanden uitput, maar ook de winsten in de sector continu onder druk zet. Het is zaak oplossingen te vinden om de bestanden die er het slechtst aan toe zijn, te herstellen en tegelijkertijd te garanderen dat vissers een betrouwbaar inkomen uit de visserij blijven halen.

Naast de overcapaciteit spelen volgens het groenboek vier andere structurele tekortkomingen een rol in het falen van de bestaande aanpak:

 • gebrek aan precieze beleidsdoelstellingen, vooral inzake ecologische verantwoordelijkheid en integratie met algemene maritieme aangelegenheden;
 • het feit dat de besluitvorming te gecentraliseerd is en te sterk gericht op kortetermijnoplossingen die de langetermijnduurzaamheid al te vaak hypothekeren;
 • een kader dat onvoldoende verantwoordelijkheid aan de vissers geeft;
 • het gebrek aan politieke wil om de naleving van de vangstbeperkingen af te dwingen.

Bij de behandeling van deze onderwerpen moet duidelijk voor ogen worden gehouden dat Europa twee derde van de vraag naar visserijproducten met invoer dekt.

De Commissie vreest dat het uitblijven van betere milieuduurzaamheid in de visserij gedurende de komende jaren zal uitmonden in een verarming van de zeeën en een gebrek aan economische rendabiliteit in de visserijsector. Als de volgende hervorming er daarentegen in slaagt het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de eenentwintigste eeuw toe te rusten, zullen niet alleen de vissers en de kustgemeenschappen, maar ook de Europese burgers daar de vruchten van plukken.

Hoewel de Commissie juridisch gezien pas tegen 2012 bepaalde delen van het GVB moet herzien, heeft de bestaande situatie, met name op het gebied van de bestanden en de overcapaciteit van de vloot, haar overtuigd van de noodzaak het hervormingsproces nu al op gang te brengen. Het overleg zal op 31 december 2009 worden afgesloten. In de eerste helft van 2010 zal de Commissie de resultaten samenvatten. Na verder overleg met de belanghebbende partijen zal de Commissie vervolgens een effectbeoordelingsverslag en een voorstel voor een nieuwe basisverordening opstellen. Dat voorstel kan dan begin 2011 aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd, met het oog op de vaststelling ervan in 2012.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2009)163
  22 april 2009

Behandeling Raad

Het onderhavige groenboek werd besproken tijdens een informele ministerslunch die plaatsvond en marge van de LNV-raadPDF-document d.d. 19 en 20 november 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Landbouw en Visserij - 21501-32, 372
  3 december 2009

Behandeling Europees Parlement

De commissie Visserij heeft op 30 september 2009 gesproken over het onderhavige groenboek. De Permanent Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal te Brussel maakte een verslagPDF-document.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag permanent vertegenwoordiger Staten-Generaal - Verslag commissievergadering PECH
  30 september 2009

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen