E090264
Laatste revisie: 22-11-2012

E090264 - Besluit inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (initiatief Franse Republiek)In dit Franse initiatief wordt de JBZ-samenwerking ter bestrijding van de valsemunterij van de Euro nader geregeld. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid tot het treffen van maatregelen op het gebied van de bescherming van de euro liggen zowel in de eerste als in de derde pijler van de Europese Unie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Besluit 2001/887/JBZPDF-document van 6 december 2001 werd op 14 december 2001 gepubliceerd in het Pb EG L 329.


Behandeling Eerste Kamer

In de vergadering van de bijz. commissie voor de JBZ-Raad van 22 mei jl. werd reeds ingestemd met dit besluit (zie korte aantekeningen 31586/B/LA d.d. 28 mei 2001) dat toen als agendapunt 11a stond geagendeerd voor de JBZ-Raad van 28/29 mei 2001.

De MvJ melde in het verslag van die JBZ-Raad dat een akkoord was bereikt in de Raad, doch dat het Europees Parlement nogmaals moest worden geconsulteerd wegens het overhevelen van artikel 5 van het ontwerpbesluit naar een ander kaderbesluit.

 • p. 492 Eerste Kamer - 10, 472-493
  4 december 2001
 • handelingen Eerste Kamer - 30, 1377-1377
  22 mei 2001

Behandeling Tweede Kamer


Samenvatting voorstel Europese Commissie

PbEG C75/01 d.d. 7 maart 2001

In dit Franse initiatief wordt de JBZ-samenwerking ter bestrijding van de valsemunterij van de Euro nader geregeld. De verantwoordelijkheid en bevoegdheid tot het treffen van maatregelen op het gebied van de bescherming van de euro liggen zowel in de eerste als in de derde pijler van de Europese Unie.

Onderhavig besluit sluit aan op verordening 1338/2001 en regelt de samenwerking tussen de lidstaten onderling en met Europese instellingen en schrijft voorzieningen voor met betrekking tot onderzoek naar strafbare feiten in verband met valsemunterij van de euro. Voorts regelt het besluit de informatie-uitwisseling hierover met Europol, zulks in overeenstemming met eerdergenoemde verordening.


Behandeling Raad

In de loop van de onderhandelingen werd vastgesteld dat artikel 5 (bepaling m.b.t. herhaling van valsemunterij) van het ontwerp-besluit meer thuishoorde in een kaderbesluit. Daartoe wordt kaderbesluit 2000/383/JBZ d.d. 29 juni 2000 herzien.

Na de JBZ-Raad van eind mei is bovendien in de eerste pijler de verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij totstandgekomen. Deze verordening regelt de centralisering en uitwisseling van informatie van technische gegevens van valse munten en biljetten. In het ontwerp-besluit wordt nu verwezen naar deze verordening.

 • Pb EG L329PDF-document openbaarmaking Europese Commissie - 2001/887/JBZ
  14 december 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 220
  5 november 2001
 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 195
  11 juni 2001
 • [en]PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 8114/01
  25 april 2001

Behandeling Europees Parlement

Op 3 mei 2001 werd een advies van het Europees Parlement vastgesteld m.b.t. het oorspronkelijke ontwerp-besluit. Daarvan werden m.n. amendementen overgenomen m.b.t. vermelding voorloper Eurojust, verwijzingen naar verordening 1338/2001 en naar het Verdrag van Genève van 20 april 1929 ter bestrijding van de valsemunterij.

Op 23 oktober werd (in een procedure zonder rapport) het gewijzigde ontwerp-besluit goedgekeurd.

 • standpunt EP Europees Parlement - Aangenomen tekst
  3 mei 2001
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0120/2001
  11 april 2001

Alle bronnen