Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090326
Laatste revisie: 23-08-2011

E090326 - Besluit inzake de instelling van een Gemeenschaps-mechanisme om de samenwerking te vereenvoudigen bij de interventies op het gebied van de civiele bijstandDe commissie zal de lidstaten voorstellen doen om implementatie van het mechanisme mogelijk te maken. Deze voorstellen hebben betrekking op ondersteuning van de lidstaten bij o.a. het opzetten van evaluatie- en coördinatieteams, het ontwerpen van de trainingsprogramma s, het opzetten van een informatie- en monitoringcentrum en het voorbereiden van de gezamenlijke regels voor interventieacties. Hiervoor zal de commissie de lidstaten vragen om nationale experts beschikbaar te stellen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

De beschikking (2001/792/EGPDF-document) met betrekking tot de coördinatie van interventies op het gebied van civiele bescherming in noodsituaties is op 23 oktober 2001 aangenomen tijdens de Landbouwraad en gepubliceerd in Pb EG L297 op 15 november 2001.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2000)593PDF-document, d.d. 27 september 2000

rechtsgrondslag

Artikel 308 EG, artikel 203 Euratom

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer


Behandeling Tweede Kamer

N.a.v. het BNC-fiche heeft de commissie BZK op 7 mei 2001 schriftelijke vragen gesteld, welke op 13 juli 2001 werden beantwoord.


Standpunt Nederlandse regering

De regering oordeelt positief t.a.v. subsidiariteit en proportionaliteit. De Europese Raad van Helsinki heeft besloten om «niet-militaire» crisisbeheersingsmechanismen in te stellen met het oog op het coördineren en effectiever maken van de verschillende civiele middelen en instrumenten die de Unie en de lidstaten ter beschikking staan. Daarbij werd afgesproken een actieplan op te stellen dat moet leiden tot verbetering van het reactievermogen van de EU en de lidstaten in antwoord op een verzoek van een leidende instantie als de VN of de OVSE, of, in voorkomend geval, bij zelfstandige acties van de EU. Het communautaire mechanisme levert een meerwaarde op door ondersteuning en coördinatie van nationale bijstandteams en interventies. Nederland is in beginsel voorstander van versterking van de mogelijkheden van de Unie om snel en adequaat civiele assistentie te verlenen bij crisissituaties buiten de Unie.

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 180 fiche 1
  15 januari 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie is voornemens de instrumenten op het terrein van civiele bescherming verder te verbeteren en uit te bouwen. De Commissie wil maatregelen nemen, die leiden tot een betere coördinatie van de hulpverlening van de Unie aan lidstaten en derde landen. Zo stelt de Commissie o.a. voor een Europees coördinatiecentrum op te richten, dat de nationale coördinatiecentra aan elkaar verbindt. Daarnaast wil de commissie assessment-teams samenstellen die in de eerste plaats de omvang en de gevolgen van een ramp in kaart moeten brengen. Andere lidstaten kunnen dan snel gewaarschuwd worden en gepaste hulp verlenen. Ook wil de Commissie interventieteams van de lidstaten kunnen inzetten die daadwerkelijk fysieke bijstand kunnen verlenen bij een ramp. Tevens is het de bedoeling dat een trainingsprogramma wordt opgezet voor deze teams.

 • PDF-document commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2000)593
  27 september 2000

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • standpunt EP
  Europees Parlement - Aangenomen tekst
  14 juni 2001
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie
  Europees Parlement - A5-0180/2001
  29 mei 2001

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

 • PDF-document advies
  Comité van de Regio's - CDR 8/2001
  4 april 2001
 • PDF-document advies
  Economisch en Sociaal Comité - CES 231/2001
  28 februari 2001

Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via