Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E100005
  klaver icoon
Laatste revisie: 27-07-2011

E100005 - Richtlijnvoorstel tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten raamovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidsbrancheVerwondingen door naalden en andere scherpe medische instrumenten zijn een van de meest voorkomende en ernstige risico's voor gezondheidswerkers in Europa en vormen een grote kostenpost voor de gezondheidsstelsels en de maatschappij in het algemeen.

Dit voorstel zal rechtsgevolg geven aan de op 17 juli 2009 door HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) en EPSU (European Federation of Public Service Unions) ondertekende raamovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche. HOSPEEM en EPSU zijn door EG verdrag in 2006 erkend door de commissie als Europese sociale partners op dit gebied.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2009)577PDF-document, d.d. 26 oktober 2009

rechtsgrondslag

WVEU artikel 155 paragraaf 2

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Op 1 juni 2010 werd richtlijn 2010/32/EU tot uitvoering van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (L134/66PDF-document).

De richtlijn dient voor 11 mei 2013 geïmplementeerd te zijn. Implementatie geschiedt door een wetsvoorstel tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Kamerstukdossier 34.375 geeft een volledig overzicht van de behandeling van het wetsvoorstel ter implementatie van richtlijn 2010/32/EU in de Tweede en Eerste Kamer.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 oktober 2011


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot tijdens haar vergadering op 2 februari 2010 dat zij onderhavig voorstel voor procedure wil agenderen op 2 maart 2010 . Op deze datum heeft de commissie voor SZW het voorstel voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De regering is van mening dat, aangezien in de Nederlandse wetgeving al de minimumvereisten geïmplementeerd zijn, het voorstel geen grote consequenties zal hebben voor de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Ook de subsidiariteits- en de evenredigheidstoets zullen in hun visie geen problemen opleveren. Het verbod op het terugzetten van doppen op naalden is wel een verandering die juridisch doorgevoerd moet worden, maar gezien het feit dat het gebruik van naaldcontainers tot de normale dagelijks praktijk behoort zal dit niet tot een verzwaring leiden. Het voorstel omvat ook de herziening van de bestaande meldingsprocedures met de vertegenwoordigers op het gebied van veiligheid en gezondheid en/of de betrokken werkgevers/werknemersvertegenwoordigers. Over de mechanismen bestaat bij de regering nog enige onduidelijkheid. Het is nog niet duidelijk wie welke mechanismen moet opzetten en wat dan de financiële gevolgen zullen zijn. De Nederlandse regering moet de commissie omtrent dit punt nog om opheldering vragen.

  • bnc-fiche
    Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 995
    18 januari 2010

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Verwondingen door naalden en andere scherpe medische instrumenten zijn een van de meest voorkomende en ernstige risico's voor gezondheidswerkers in Europa en vormen een grote kostenpost voor de gezondheidsstelsels en de maatschappij in het algemeen. Dit voorstel zal rechtsgevolg geven aan de op 17 juli 2009 door HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) en EPSU (European Federation of Public Service Unions) ondertekende raamovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche. HOSPEEM en EPSU zijn door EG verdrag in 2006 erkend door de commissie als Europese sociale partners op dit gebied.

Het voorstel omvat onder andere een onmiddellijk verbod van het terugzetten van doppen op naalden. Voortvloeiend uit een veilige werkomgeving voor de zorg- en ziekenhuiswerkers is dat ook de veiligheid van de patiënt bevorderd zal worden. In het voorstel is opgenomen dat de bestaande procedures voor de melding van ongevallen met letsel tot gevolg moeten worden aangepast en opnieuw bekeken in samenwerking met de vertegenwoordigers op het gebied van veiligheid en gezondheid en/of de desbetreffende werkgevers en werknemersvertegenwoordigers. De meldingsprocedures moeten technische bijzonderheden omvatten teneinde de verzameling van gegevens over dit type risico (dat onderschat wordt) op lokaal, nationaal en Europees niveau te verbeteren. Ook zal het verplicht moeten worden dat werknemers ieder ongeval of incident met scherpe medische instrumenten onmiddellijk melden.

  • PDF-document commissievoorstel
    Europese Commissie - COM(2009)577
    26 oktober 2009

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via