E100011b
  klaver icoon
Laatste revisie: 23-03-2015

E100011b - Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafproceduresVoorstel ingetrokken per 7 maart 2015.

Het onderhavige voorstel dient ter waarborging van het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures, opdat de verdachte begrijpt wat hem ten laste wordt gelegd en wat het verloop van de procedure is.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

In afwachting van eerste lezing door het EP.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)82PDF-document, d.d. 9 maart 2010

rechtsgrondslag

Artikel 82, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU)

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor de JBZ-raad besloot op 16 maart 2010 dat zij onderhavig voorstel in de eerstvolgende vergadering wilde agenderen om de procedure te bespreken. De commissie besloot vervolgens op 23 maart 2010 dat zij de procedure wilde aanhouden tot de ontvangst van een BNC-fiche.

Tijdens de vergadering van 20 april 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad besloten het voorstel in behandeling te nemen. Inbreng voor een reactie aan de regering en/of de Europese instellingen kan worden geleverd in de vergadering van 27 april 2010.

Op 18 mei 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad een brief gestuurd aan de minister van Justitie met vragen over de Europese voorstellen over tolken- en vertalers.

Op 28 mei 2010 heeft de minister de brief van de commissie van 18 mei 2010 over de Europese voorstellen inzake tolken en vertalers beantwoord. Tijdens de commissievergadering op 1 juni 2010 heeft de commissie voor de JBZ-Raad deze brief van de minister van Justitie voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Nederland staat in zijn algemeenheid positief tegenover maatregelen ter versterking van de procedurele rechten van verdachten in de EU, maar hecht er de voorkeur aan te werken op basis van het lidstateninitiatief voor een richtlijn. Het voorliggende Commissievoorstel compliceert de procedures, nu de onderhandelingen over het lidstateninitiatief reeds zijn aangevangen.

Inhoudelijk keert Nederland zich tegen de voorgestelde verplichting tot het verstrekken van schriftelijke vertalingen van de essentiële processtukken. Nederland wil graag de mogelijkheid behouden om te volstaan met een mondelinge vertaling of mondelinge samenvatting van de desbetreffende documenten.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het onderhavige voorstel dient ter waarborging van het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures, opdat de verdachte begrijpt wat hem ten laste wordt gelegd en wat het verloop van de procedure is. Dit recht vloeit reeds voort uit artikel 6 van het EVRM en de daarop gebaseerde rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De nu voorgestelde richtlijn bouwt hierop voort. Achtergrond van de richtlijn is de wens het beginsel van wederzijdse erkenning van strafrechtelijke beslissingen tot hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Europese Unie te maken. Daarvoor dienen bepaalde parameters te bestaan, waaronder bepaalde procedurele waarborgen in strafprocedures. Het recht op tolk- en vertaaldiensten is daarvan de eerste. Dit recht gaat niet alleen gelden in strafprocedures, maar ook in procedures voor de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel (EAB). Dit Commissievoorstel moet concurreren met een lidstaatinitiatief, dat op enkele punten van het onderhavige voorstel afwijkt.

Lees meer: uitgebreide samenvattingPDF-document van het voorstel


Behandeling Raad

De JBZ-Raad van 3 en 4 juni 2010 heeft de op 19 mei 2010 bereikte overeenkomst bevestigd. Gesprekken met het Europees Parlement wijzen op een eerste lezing in de komende weken.

Op 19 mei 2010 hebben de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement een provisionele overeenkomst bereikt over de tekst van de ontwerp-richtlijn inzake het recht op tolk- vertaaldiensten in strafprocedures. De richtlijn is gebaseerd op het lidstaatinitiatief.

  • 10. 
    Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 16 juni 2010 nieuwe regels aangenomen die ervoor zorgen dat EU-burgers die verdacht worden in strafzaken in een andere lidstaat recht hebben op vertaling en vertolking tijdens ondervragingen door de politie, de rechtbankzitting en de communicatie met hun advocaat. Alle essentiële documenten moeten ook worden vertaald. De lidstaten moeten de richtlijn binnen de drie jaar in nationale wetgeving omzetten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 6 april 2010 heeft de Oostenrijkse Bundesrat een gemotiveerd advies gepubliceerd waaruit blijkt dat het lidstaatiniatief voldoet aan de subsidiariteitsbeginselen in tegenstelling tot het Commissie voorstel. De bundesrat stelt dat het Commissie voorstel niet voldoet aan de beginselen van subsidiariteit.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen