E100032
  klaver icoon
Laatste revisie: 13-07-2010

E100032 - Commissiemededeling: Een nieuwe impuls voor Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en –opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategieDe Europese Commissie presenteert in deze mededeling haar visie op de toekomst van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Mededeling gepubliceerd en aan Europees Parlement verzonden


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)296PDF-document, d.d. 9 juni 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Naar aanleiding van het wekelijks overzicht met gepresenteerde voorstellen door de Europese Commissie besloot de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 15 juni 2010 dat zij de onderhavige mededeling in de eerstvolgende vergadering voor procedure wil agenderen.

Tijdens de vergadering van 22 juni 2010 heeft de commissie voor OCW besloten de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.


Standpunt Nederlandse regering

De mededeling vormt in de visie van Nederland een nuttige basis voor het 'Brugge Communiqué' dat in december 2010 zal worden uitgegeven. In de afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven gelanceerd. Deze initiatieven zijn gericht op

    • het verbeteren van de toegankelijkheid van onderwijs (vooral bij buitenlandse stages) en arbeidsmarkt door het documenteren van onder meer mobiliteit en talenkennis in Europass
    • het verhogen van de transparantie en de vergelijkbaarheid van nationale kwalificatieniveaus door middel van het Europees kwalificatieraamwerk EQF (en, ter ondersteuning / in het verlengde daarvan, EQAVET (met regels voor de kwaliteitsborging) en ECVET (een puntensysteem om in het buitenland gevolgde mbo-modules te valideren).

Nederland meent dat de aandacht in de komende periode daarom vooral zal moeten liggen bij het implementeren en succesvol maken van deze initiatieven. 

Mobiliteit is voor Nederland een belangrijk speerpunt bij het streven naar internationalisering en het versterken van de internationale oriëntatie van het onderwijs. Nederland onderschrijft de ambitie dat alle jongeren op termijn de mogelijkheid moeten hebben om een periode voor opleiding of stage in het buitenland door te brengen. Uiteraard dient daarbij de specifieke context en uitgangspositie van het beroepsonderwijs te worden meegenomen. Nederland kan het voorstel van de Commissie dan ook steunen om een specifieke streefwaarde voor mobiliteit in het beroepsonderwijs te formuleren binnen het kader van de Europese benchmark voor mobiliteit die thans, overeenkomstig de dit jaar aangenomen EU2020 - strategie, in ontwikkeling is.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteert in deze mededeling haar visie op de toekomst van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De Commissie wil:

  • meer mensen stimuleren beroepsonderwijs te volgen
  • de kwaliteit van de opleidingen verbeteren
  • de geografische en beroepsmobiliteit bevorderen.

De commissie ziet beroepsonderwijs verder als een middel om kansen te bieden aan kansarmen en mensen die getroffen zijn door de economische crisis en om innovatie en ondernemerschap te bevorderen.

Deze mededeling past bij het "flagship inititiative" Jeugd in beweging en de doelstellingen van de 2020-strategie voor een sterke en innovatieve economie. In de mededeling analyseert de Commissie het speelveld, de randvoorwaarden, instrumenten en de uitdagingen voor het beroepsonderwijs o.nder andere met input van een recent verschenen Expert Group Report on New Skills for New Jobs. De maakt onderscheid tussen initieel beroepsonderwijs en levenslang leren, waarbij maatwerk en erkenning van kwalificaties cruciaal is.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen