E100061
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-09-2016

E100061 - Groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EUDe Europese Commissie heeft een consultatie gelanceerd in de vorm van een Groenboek over de bevordering van elektronisch aanbesteden in de EU. Elektronische aanbestedingen kunnen potentieel voor aanzienlijke verbeteringen zorgen wat betreft de efficiëntie van aankopen, de algemene afhandeling van aanbestedingen en het functioneren van de markten voor overheidsopdrachten.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Het Groenboek is 18 oktober 2010 gepubliceerd. De consultatie loopt tot en met 31 januari 2011.

Nationaal

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stuurde op 17 december 2010 een brief met de conceptkabinetsreactie op het groenboek naar beide Kamers. De conceptreactie is op 21 december 2010 door de commissie voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)571PDF-document, d.d. 18 oktober 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken besloot op 26 oktober 2010 op basis van het wekelijks overzicht gepresenteerde Europese voorstellen dat zij onderhavig voorstel in de eerstevolgende vergadering wil agenderen voor procedure.

De commissie heeft 2 november 2010 besloten om de reactie van de regering met betrekking tot het Groenboek af te wachten en het dossier na het verschijnen van die reactie opnieuw te agenderen.

De conceptreactie van de regering die op 17 december 2010 is ontvangen door de commissie is op 21 december 2010 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

Op 17 december 2010 stuurde de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een brief met de conceptkabinetsreactie op het groenboek naar beide Kamers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit Groenboek geeft de Europese Commissie aan het elektronisch aanbesteden (hierna e-aanbesteden) te willen bevorderen. E-aanbesteden zorgt volgens de Commissie voor kostenbesparing en een grotere toegankelijkheid. In het Groenboek worden obstakels en risico's geïdentificeerd die het invoeren van e-aanbesteden kunnen vertragen. Vervolgens worden enkele opties genoemd die verkend kunnen worden om de weg te banen voor een breder gebruik van e-aanbesteden en om grensoverschrijdende deelname te bevorderen. De Commissie overweegt enkele maatregelen om het overstappen op e-aanbesteden te bevorderen. Zo sluit de Commissie niet uit e-aanbesteden verplicht te gaan stellen middels Europese wetgeving. Ook wordt overwogen de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van het aanbestedingsproces neer te leggen bij de organisatie van het e-aanbestedinggssyteem, zodat overheden zich niet langer hoeven te verdiepen in de vaak ingewikkelde procedures.

De Commissie nodigt lidstaten, decentrale overheden en marktpartijen uit om hun reactie op deze overwegingen te geven. De reacties zullen worden gebruikt om te bepalen welke verdere stappen er op EU-niveau betreffende e-aanbesteden voorgesteld zullen worden. De consultatie loopt tot en met 31 januari 2011.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op deze internetpagina zullen de reacties te vinden van organisaties die hebben gereageerd op het Groenboek.


Alle bronnen