E100064
  ruit icoon
Laatste revisie: 19-01-2011

E100064 - Mededeling over industriebeleid in een tijdperk van mondialiseringDe Europese Commissie is van oordeel dat in een tijd van intensiverende globalisering, het concept van nationale sectoren en nationale industrieën binnen de EU verouderd is. Er dient volgens de Commissie op Europees niveau gekeken te worden naar de gehele waardeketen om Europa een globale grootmacht te laten blijven. Europees industrieel beleid is daarom volgens de Commissie gewenst. Dit beleid dient zich met name te richten op het bevorderen van het ontstaan en de groei van kleine en middelkleine ondernemingen (SME's: Small and Medium Enterprises).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De brief van de minister van EL&I van 20 december 2010 is op 18 januari 2011 door de commissie EZ voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Het voorstel is op 28 oktober 2010 gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)614PDF-document, d.d. 28 oktober 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De brief van de minister van EL&I is op 18 januari 2011 door de commissie EZ voor kennisgeving aangenomen.

De minister van EL&I heeft de brief van de commissie op 20 december 2010 beantwoord. In de brief gaat hij onder andere in op de nationale en Europese competenties, de keuze voor sectoren en thema's, financiering precompetitieve R&D en het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar Nederland.

De commissie EZ heeft op 26 november 2010 een brief gestuurd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) met een aantal vragen en opmerkingen over de mededeling over het industriebeleid. De commissie stelt onder meer vragen over welk deel van het industriebeleid door de lidststaten ter hand moet worden genomen en welk deel door de EU, over de keuze van de Europese Commissie voor een aantal gebieden waar de EU zich op moet richten en de commissie vraagt zich af waarom de mededeling geen beleid bevat om buitenlandse bedrijven naar Europa te halen.

De fractie van het CDA heeft op 23 november 2010 inbreng geleverd voor een brief aan de regering. Op basis hiervan zal een brief worden opgesteld.

Op 9 november 2010 heeft de commissie besloten om op 23 november 2010 inbreng te leveren voor een brief aan de regering.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie is van oordeel dat in een tijd van intensiverende globalisering, het concept van nationale sectoren en nationale industrieën binnen de EU verouderd is. Er dient volgens de Commissie op Europees niveau gekeken te worden naar de gehele waardeketen om Europa een globale grootmacht te laten blijven. Europees industrieel beleid is daarom volgens de Commissie gewenst. Dit beleid dient zich met name te richten op het bevorderen van het ontstaan en de groei van kleine en middelkleine ondernemingen (SME's: Small and Medium Enterprises). In deze mededeling worden enkele prioritaire maatregelen aangekondigd teneinde het ondernemingsklimaat te verbeteren en de ontwikkeling van een sterke en duurzame, op wereldschaal concurrerende industriële basis te ondersteunen. De Commissie onderscheidt tien hoofdprioriteiten:

 • 1. 
  Een toets voor wat betreft de concurrentiepositie bij nieuwe wetgeving en nieuw beleid.
 • 2. 
  Bestaande regelgeving checken met het oog op het verminderen van cumulatieve effecten van wetgeving en het verminderen van de kosten voor bedrijven.
 • 3. 
  Vereenvoudigen voor kleine en middelgrote bedrijven van de toegang tot krediet en van de internationalisatie.
 • 4. 
  Een strategie voor de versterking van Europese standaardisatie.
 • 5. 
  Zorgen dat de Europese infrastructuur op het gebied van transport, energie en communicatie de industrie efficiënter kan bedienen.
 • 6. 
  Een nieuwe strategie met betrekking tot grondstoffen.
 • 7. 
  Sectorspecifieke strategieën met het oog op innovatie.
 • 8. 
  Acties met betrekking tot de energie-intensieve industrieën.
 • 9. 
  Streven naar een ruimtebeleid, te ontwikkelen samen met het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA).
 • 10. 
  Op jaarlijkse basis door de Commissie rapporteren over de concurrentiepositie van de EU en haar lidstaten.


Behandeling Raad

De Raad voor Concurrentievermogen heeft op 25 en 26 november 2010 van gedachten gewisseld over onderhavige mededeling. Het debat concentreerde zich op de prioritaire maatregelen voor met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) en op het effectief verwoorden van het industriële, commerciële en concurrentie-beleid van de EU. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 10 december 2010 zullen er Raadsconclusies worden aangenomen over de mededeling.

Uit de geannoteerde agenda van 2 december 2010 voor de Raad voor Concurrentievermogen van 10 december 2010 blijkt dat Nederland de mededeling verwelkomt. De industrie is in de ogen van Nederland van cruciaal belang voor de Europese concurrentiekracht en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Positief is hierbij dat de Commissie zowel aandacht heeft voor het belang van de industrie als voor aanverwante diensten en het MKB. De invulling van het industriebeleid behoort primair toe aan de lidstaten. Nederland is positief over de focus van de mededeling op het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Op 10 december 2010 heeft de Raad voor Concurrentievermogen conclusies aangenomen over onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen