E100068
  ruit icoon
Laatste revisie: 28-02-2011

E100068 - Mededeling Energie 2020In de mededeling "Energie 2020" worden de prioriteiten op het gebied van energie voor de komende tien jaar vastgelegd. Ook wordt op de maatregelen ingegaan die moeten worden getroffen om energie te besparen, een markt met concurrerende prijzen en continuïteit van de energievoorziening tot stand te brengen, technologisch leiderschap te stimuleren en effectief te onderhandelen met onze internationale partners.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

Op 28 januari 2011 heeft de minister van EL&I de brief van de commissie voor Economische Zaken van 22 december 2010 beantwoord. De antwoordbrief is op 1 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De mededeling is op 10 november 2010 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Energie 2020 Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie

document Europese Commissie

COM(2010)639PDF-document, d.d. 10 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Economische Zaken heeft op 23 november 2010 besloten dat op 14 december 2010 inbreng geleverd kan worden voor een brief aan de regering.

Het leveren van inbreng voor een brief aan de regering is op 14 december 2010 aangehouden tot 21 december 2010.

De commissie heeft op 22 december 2010 een brief verstuurd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over onderhavige mededeling. Er worden onder meer vragen gesteld over energie-efficiëntie en versterking van het EU elektriciteits- en gasnetwerk.

Op 28 januari 2011 heeft de minister van EL&I de brief beantwoord. Hij stelt onder meer dat hij niet bezorgd is dat andere lidstaten zullen profiteren van het ontbreken van een bindende doelstelling voor energie-efficiëntie, omdat voor alle lidstaten dezelfde bindende doelstelling voor CO2-reductie geldt, 20% in 2020.

De brief van de minister van 28 januari 2011 is op 1 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering vindt het goed dat de Commissie aandacht besteedt aan een energiestrategie 2010-2020. Het kan de keuze van de prioriteiten op hoofdlijnen ondersteunen, gezien het feit dat op het gebied van energie-efficiëntie het potentieel niet wordt bereikt, de interne energiemarkt nog niet is voltooid, technologieontwikkeling bevorderd moet worden, consumentenbelangen gegarandeerd moeten worden en gebruik gemaakt moet worden van de kracht van Europa als geheel in de relaties met derde landen. EU-beleid op deze terreinen kan een versterking betekenen van het nationaal beleid in deze. De definitieve Nederlandse positie zal afhangen van de nadere invulling die de Commissie wil geven aan de genoemde prioritaire terreinen, te weten gebouwde omgeving en transport. Wel staat de regering kritisch tegenover onder meer het innovatief gebruik van belastingen en beprijzing (dit zijn nationale aangelegenheden), door de EU op te leggen bindende doelstellingen en streefwaarden per land en de financiële onderbouwing van de plannen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie legt in deze mededeling de prioriteiten op het gebied van energie voor de komende tien jaar vast. De Commissie stelt als vijf belangrijkste prioriteiten vast:

  • Energiebesparing: De Commissie stelt voor haar initiatieven te richten op de twee sectoren met het grootste energiebesparingpotentieel: vervoer en gebouwen. Tegen het midden van 2011 zal de Commissie investeringsstimulansen en innovatieve financiële instrumenten voorstellen.
  • Een Pan-Europese geïntegreerde energiemarkt met infrastructuur: De Commissie stelt 2015 vast als streefdatum voor de voltooiing van de interne markt. Een biljoen euro dient volgens de Commissie de komende tien jaar in de energie-infrastructuur van de EU geïnvesteerd te worden. Eenvoudigere en kortere bouwvergunningen worden voorgesteld en alle benodigde vergunningsaanvragen voor de realisatie van een project dienen door één loket gecoördineerd te worden.
  • 27 lidstaten, wat betreft energie betreft één stem op het wereldtoneel: Binnen het Europees beleid ten aanzien van de buurlanden stelt de Commissie voor het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap uit te breiden en te verdiepen. Ook is er een samenwerkingsverband met Afrika aangekondigd.
  • Toonaangevende rol Europa op het gebied van energietechnologie en -innovatie: Vier grote projecten worden gestart op de belangrijkste gebieden voor het concurrentievermogen van Europa. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor intelligente netwerken en elektriciteitsopslag.
  • Veilige, continu geleverde en betaalbare energie via actieve consumenten: Door de Commissie worden nieuwe maatregelen voorgesteld op het gebied van prijsvergelijking, verandering van leverancier en duidelijke en transparante facturering.

Op basis van deze doelen en prioriteiten zal de Commissie binnen achttien maanden met concrete initiatieven en voorstellen voor wetgeving komen.


Behandeling Raad

Tijdens de Verkeer, Telecom en Energie Raad (VTE-Raad) op 2 en 3 december 2010 zal de Europese Commissie een presentatie geven over onderhavige mededeling en een debat voeren met het oog op de Energie Raad op 4 februari 2010.

De minister van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft op 17 december 2010 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het verslag van de VTE-Raad van 2 en 3 december 2010. De Raad heeft gedebatteerd over de mededelingen Energie 2020 en prioriteiten voor een energie-infrastructuur voor 2020.

Op 28 februari 2011 heeft de VTE-Raad conclusies aangenomen over de mededeling Energie 2020.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen