E110014
  klaver icoon
Laatste revisie: 01-08-2014

E110014 - Voorstel voor een richtlijn inzake de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregistersMet dit voorstel beoogt de Commissie ondernemingsregisters te koppelen zodat toegang tot actuele en grensoverschrijdende bedrijfsinformatie van een vennootschap en de vestigingen in het buitenland wordt verbeterd. In de mededeling inzake de Single Market Act (zie E100063) had de Commissie dit al opgenomen als één van de voorstellen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters betreft

document Europese Commissie

COM(2011)79PDF-document, d.d. 24 februari 2011

rechtsgrondslag

VWEU artikel 50 paragraaf 2

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Richtlijn 2012/17/EUPDF-document werd op 13 juni 2012 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L156 van 16 juni 2012. De richtlijn dient voor 7 juli 2014 geïmplementeerd te zijn. 

Implementatie heeft reeds plaatsgevonden. 

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 juli 2014


Behandeling Eerste Kamer

De commissie heeft de brief van de minister van EL&I op 24 mei 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Op 23 mei 2011 heeft de minister van EL&I gereageerd op de brief van de commissie van 12 april. De minister geeft onder meer aan dat Nederland uitgaat van de bestaande infrastructuur. Ook de Europese Commissie heeft, mede op instigatie van Nederland, aangegeven zo veel als mogelijk is te willen uitgaan van reeds bestaande infrastructuur voor koppeling van nationale ondernemingsregisters.

De inbreng van de fractie van de VVD is op 12 april 2011 voorgelegd aan de commissie. De commissie kon zich vinden in de inbreng van de fractie van de VVD en besloot om de de brief als commissiebrief te versturen. Dezelfde dag is de brief verstuurd. De commissie stel onder meer een vraag aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over een bestaand ICT-systeem dat geschikt is voor het leggen van koppelingen dat is gebouwd in het kader van een nieuwe Handelsregisterwet (zie wetsvoorstel 30.656).

De commissie EZ zal op 5 april 2011 inbreng leveren over het richtlijnvoorstel inzake de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters.

Op 22 maart 2011 heeft de commissie voor Economische Zaken (EZ) de procedure besproken.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland onderschrijft in het BNC-fiche onder andere de noodzaak van Europese regelgeving voor de vaststelling van nadere regels voor een samenwerking en netwerk van ondernemingsregisters. De Commissie stelt in het voorstel relevante onderwerpen aan de orde waaromtrent nadere regels moeten worden gesteld, zoals

  • voorschriften betreffende het bestuur, het beheer, de werking en de vertegenwoordiging van het elektronische netwerk;
  • minimumbeveiligingsnormen;
  • een uniforme identificatiecode

Voor wat betreft meerdere van deze (en aanverwante) onderwerpen heeft Nederland inmiddels concrete voorstellen ter operationalisering ingebracht bij de diensten van de Commissie. Nederland heeft evenwel twijfels aangaande de verregaande delegatiebevoegdheid die in het richtlijnvoorstel op diverse onderwerpen aan de Commissie wordt toegekend. Betreffende het vaststellen van de minimumlijst van gegevens die via het elektronisch netwerk beschikbaar moeten worden gesteld aan derden, is Nederland van mening dat die lijst geen uitbreiding mag betekenen ten opzichte van de bestaande registratieverplichtingen uit hoofde van Europese richtlijnen. Ook heeft Nederland twijfels aangaande de handhaafbaarheid van hetgeen het voorstel aangeeft met betrekking tot de verplichting die op vennootschappen rust om relevante wijzigingen tijdig door te geven. Nederland ondersteunt een goede aansluiting van dat netwerk bij reeds bestaande instrumenten (BRITE en IMI).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met de koppeling van ondernemingsregisters beoogt de Commissie de volgende doelen te bereiken:

  • Het vergroten van het vertrouwen van consumenten en zakelijke partners in de Europese interne markt, door een veiliger ondernemingsklimaat te creëren;
  • Het bevorderen van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, door vermindering van de administratieve lasten en vergroten van de rechtszekerheid;
  • Het verbeteren van de overheidsprestaties door samenwerking tussen ondernemingsregisters.

De voorgestelde nieuwe Richtlijn voorziet in een aantal wijzigingen van drie bestaande Richtlijnen:

  • Wijzigingen van Richtlijn 89/666/EEG : De Commissie streeft naar één register dat alle informatie (ook informatie uit Europese registers waar buitenlandse bijkantoren van de vennootschap staan ingeschreven) over de juridische status van een vennootschap kan verstrekken. Hiertoe zullen vennootschappen en al hun bijkantoren een unieke Europese identificatiecode krijgen waardoor zij duidelijk kunnen worden geïdentificeerd en een duidelijk verband kan worden gelegd met de vennootschap waartoe zij behoren.
  • Wijzigingen van Richtlijn 2005/56/EG : Deze wijzigingen leiden er onder meer toe dat bij procedures voor grensoverschrijdende fusies ondernemingsregisters elkaar langs elektronische weg kennisgevingen moeten toesturen (zie E040038).
  • Wijzigingen van Richtlijn 2009/101/EG : Deze wijzigingen beogen dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat binnen 15 kalenderdagen nadat veranderingen hebben plaatsgevonden de geregistreerde gegevens worden geactualiseerd. De gegevens die overeenkomstig de richtlijn worden geregistreerd moeten beschikbaar zijn via één enkel Europees elektronisch platform dat de mogelijkheid biedt om tegelijkertijd in alle ondernemingsregisters van de EU te zoeken.

Behandeling Raad

Het Voorzitterschap beoogt tijdens de Raad Concurrentievermogen van 30-31 mei 2011 een voortgangsrapportage te presenteren over het richtlijnvoorstel Koppeling van ondernemingsregisters.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 14 april 2011 besloot de commissie voor Burgerzaken van het Zweedse parlement dat het voorstel voor de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters strijdig is met het subsidiariteitsprincipe. Het parlement is geïnformeerd via een samenvatting van het verslag van de vergadering waarin dit is besloten.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen