E110021
  klaver icoon
Laatste revisie: 24-05-2011

E110021 - Mededeling slimme netwerken: van innovatie tot invoeringSlimme netwerken kunnen worden omschreven als een gemoderniseerd elektriciteitsnet waaraan digitale tweewegcommunicatie tussen leverancier en consument, slimme meters en controlesystemen zijn toegevoegd. Slimme meters zijn normaal gesproken een onlosmakelijk onderdeel van slimme netwerken. De Europese Commissie heeft een Taskforce slimme netwerken opgericht om advies te geven over de beleids- en regelgevingsaspecten van de invoering van slimme netwerken in Europa; die Taskforce heeft een rapport uitgebracht waarin de verwachte diensten, functies en voordelen van slimme netwerken worden uiteengezet om zo de eerste stappen te coördineren richting de implementatie van slimme netwerken in het kader van de bepalingen van het derde energiepakket.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft de mededeling over slimme netwerken op 19 april 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De mededeling is gepubliceerd op 12 april 2011.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling slimme netwerken: van innovatie tot invoering

document Europese Commissie

COM(2011)202PDF-document, d.d. 12 april 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 april 2011 heeft de commissie voor Economische Zaken de mededeling over slimme netwerken voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

Nederland geeft in het BNC-fiche aan positief te staan tegenover een coördinerende en stimulerende rol van de Europese Commissie op het gebied van slimme netwerken. Daarbij nodigt Nederland de Commissie uit om naast de technische en regulatorische aspecten, ook dienstenontwikkeling voor energiebesparing aan te moedigen en marktpartijen uit te dagen tot investeringen.

De precieze ontwikkelingsrichting van slimme netwerken staat echter nog niet vast en kent belangrijke lokale elementen, zodat een topdown Europese benadering zeker op korte termijn niet gewenst is. Nederland acht terughoudendheid met nieuwe regelgeving - mede gelet op de verschillende uitgangsposities in de lidstaten - passend. De implementatie van de verschillende pakketten energierichtlijnen door de lidstaten dient maximale aandacht dient te krijgen voordat nieuwe regelgeving wordt ontplooid.

Nederland staat vooralsnog zeer terughoudend ten aanzien van het voornemen van de Commissie om in het kader van het SET Plan financiële instrumenten te ontwikkelen of een EU fonds op te zetten ter ondersteuning van slimme netwerken. Nederland wil voorts niet vooruitlopen op de onderhandelingen over de Financiële Perspectieven.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededeling presenteert de Europese Commissie, mede naar aanleiding van verschillende rapporten van de Taskforce slimme netwerken, een aantal acties om de snellere en bredere invoering van slimme meters en slimme netwerken te bevorderen.

De Commissie legt de nadruk op de volgende doelen en daarbij behorende maatregelen:

 • 1. 
  Ontwikkeling van technische normen : Dit wil de Commissie onder meer bevorderen door de ontwikkeling van ICT-normen op Europees en internationaal niveau te volgen om de invoering van slimme netwerken te vergemakkelijken.
 • 2. 
  Zorgen voor gegevensbescherming voor de consument : Een van de maatregelen die de Commissie heeft voorgesteld om dit doel te bereiken is het controleren van de bepalingen in nationale wetgeving op dit gebied, om rekening te houden met specifieke aandachtspunten op het gebied van gegevensbescherming van slimme netwerken. Ook wordt voorgesteld dat de Europese normalisatie-instellingen technische normen opstellen voor slimme meters door middel van de "ingebouwde" privacy-aanpak.
 • 3. 
  Vaststellen van een regelgevend kader om stimulansen te geven voor de invoering van slimme netwerken : De Commissie stelt voor een regelgevend kader te ontwikkelen om invoering van slimme netwerken te stimuleren, bij bijvoorbeeld de toepassing en de herziening van de energiedienstenrichtlijn en/of via de ontwikkeling van een netcode of een uitvoeringsbesluit inzake tarieven.
 • 4. 
  Garanderen van een transparante en concurrerende kleinhandelsmarkt in het belang van de consument: Om het gedrag van de consument te veranderen ten aanzien van het energieverbruik acht de Commissie informatievoorziening erg belangrijk. De Commissie stelt daarom onder meer voor met de herziening van de energiedienstenrichtlijn minimumeisen te introduceren voor de informatieverstrekking aan klanten en voor de toegang tot informatie.
 • 5. 
  Ondersteunen van innovatie van technologie en systemen: Hiervoor is de Commissie onder meer voornemens in 2011 extra grootschalige demonstratie-initiatieven voor de invoering van slimme netwerken, te houden waarbij met de in het kader van de EEGI geïdentificeerde behoeften rekening wordt gehouden. Nieuwe manieren en middelen om financiering te verwerven zullen daarvan deel uitmaken. Ook is de Commissie voornemens in 2011 het initiatief Slimme steden en gemeenten op te starten.


Behandeling Raad

De Europese Raad van 4 februari 2011 heeft erkend dat slimme netwerken een belangrijke rol spelen en heeft de lidstaten opgeroepen “om in samenspraak met de Europese normalisatie-instellingen en het bedrijfsleven het tempo van de besprekingen op te voeren om uiterlijk medio 2011 technische normen voor oplaadsystemen voor elektrische voertuigen vast te stellen, en uiterlijk eind 2012 voor slimme netten en meters.”

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 4 april 2011 heeft de Article 29 Data Protection Party een rapport gepubliceerd over slimme meters. Slimme netwerken zijn in het rapport vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Het rapport heeft laten zien dat persoonlijke data wordt verwerkt door de slimme meters, dus dataprotectierecht is van kracht. Verder stelt het rapport onder meer dat personen duidelijk geïnformeerd moeten worden over wat er met de verzamelde data gebeurd.


Alle bronnen