E120044
  ruit icoon
Laatste revisie: 27-11-2012

E120044 - Mededeling tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialenDe Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd over de tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen. In de mededeling wordt door de Commissie ingegaan op de toereikendheid en de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving voor nanomaterialen en worden enkele mogelijke vervolgacties aangegeven.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) besloot op 20 november 2012 de mededeling over nanomaterialen voor kennisgeving aan te nemen. 

Europees

Op 3 oktober 2012 publiceerde de Europese Commissie de mededeling over de tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen. 


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het EP, de Raad en het EESC- Tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen

document Europese Commissie

COM(2012)572PDF-document, d.d. 3 oktober 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) besloot op 20 november 2012 de mededeling over nanomaterialen voor kennisgeving aan te nemen. 

Op 9 november 2012 is het BNC-fiche ontvangen (zie paragraaf standpunt Nederlandse regering ). Naar verwachting spreekt de commissie ELI op op 20 november 2012 opnieuw over de mededeling nanomaterialen. 

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) besloot op 23 oktober 2012 de procedure aan te houden tot na ontvangst van het BNC-fiche. 

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft de mededeling over de tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen als prioritair dossier geselecteerd uit het Werkprogramma van de Europese Commissie van 2010. Naar verwachting bespreekt de commissie ELI de procedure op 23 oktober 2012


Standpunt Nederlandse regering

Nederland is positief over de mededeling van de Europese Commissie (EC) dat de regulering van nanomaterialen moet worden bezien in de evaluatie van REACH. Nederland is ook positief over het feit dat het European Chemicals Agency (ECHA), in samenwerking met de Commissie en enkele lidstaten, enkele belangrijke nanomateriaalregistraties onder de loep neemt. Nederland is het met de EC eens dat REACH in principe een goede basis vormt voor de risicobeheersing van nanomaterialen wanneer ze voorkomen als stoffen of mengsels, maar vindt dat een aantal aanpassingen van of aanvulling op REACH nodig zijn om de veiligheid van het gebruik van nanomaterialen te kunnen borgen.

Nederland is van mening dat samenwerking tussen de verschillende agentschappen die zich met risicobeoordeling bezighouden (EFSA, EMA, ECHA) van toegevoegde waarde kan zijn. Ook is Nederland van mening dat vanuit het voorzorgprincipe niet moet worden gewacht op het daadwerkelijk constateren van risico's van nanomaterialen en hun toepassingen in producten maar dat voldoende informatie en adequate beoordeling van de risico's nodig is. Echter, het uitblijven van afdoende regelgeving op EU-niveau leidt naar verwachting tot meer nationale initiatieven (Frankrijk heeft al een nanowet aangenomen; Duitsland, Denemarken en Italië hebben al concrete initiatieven hiertoe in voorbereiding). Dergelijke initiatieven leiden tot verstoring van de interne markt en lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Adequate Europese regelgeving kan dergelijke verstoring voorkomen. Het is aan de EC om te zorgen dat er tijdig Europese regelgeving wordt ontwikkeld die tegemoet komt aan de behoefte van lidstaten.

In he BNC-fiche gaat de regering uitgebreider in op de concrete maatregelen die de EC in deze mededeling aankondigt. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd over de tweede evaluatie van de regelgeving inzake nanomaterialen. In de mededeling wordt door de Commissie ingegaan op de toereikendheid en de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving voor nanomaterialen en worden enkele mogelijke vervolgacties aangegeven. De Commissie overweegt onder meer het volgende / stelt onder meer het volgende voor:

  • Hanteren van een en dezelfde definitie van nanomaterialen ("een natuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, hetzij in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50 % van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling een of meer externe dimensies bezit binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm. In specifieke gevallen en waar nodig vanuit milieu-, gezondheids-, veiligheids- of mededingingsoogpunt kan de drempelwaarde van 50 % voor de gekwantificeerde grootteverdeling worden vervangen door een drempel tussen 1 en 50 %. [...]") en waar in EU-wetgeving andere definities worden gebruikt, deze aanpassen;
  • De REACH-verordening (Europese verordening voor chemische stoffen: Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) blijft naar het oordeel van de Commissie het beste kader voor het risicobeheer van nanomaterialen, maar binnen dit kader zijn specifiekere voorschriften voor nanomaterialen noodzakelijk. De Commissie overweegt een aantal REACH-bijlagen te wijzigen;
  • Ontwikkelen van een webplatform met verwijzingen naar alle relevante informatiebronnen, waaronder, waar deze bestaan, registers op nationaal of sectorniveau. Een eerste versie gaat zo spoedig mogelijk online.

In de mededeling wordt tot slot aangegeven dat de Commissie toezegt de ontwikkelingen nauwgezet te zullen volgen en binnen drie jaar verslag zal uitbrengen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen