E120049
  ruit icoon
Laatste revisie: 20-03-2013

E120049 - Commissiemededeling: een andere kijk op onderwijs: investeren in competenties voor betere sociaal-economische resultaten



De Europese Commissie presenteert met deze mededeling een nieuwe strategie voor het onderwijs. De Europese Commissie beschouwt het onderwijs als essentieel voor de concurrentiekracht van de EU en voor het stimuleren van economische groei.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 26 februari 2013 de antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2013 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

De Raad Onderwijs, Cultuur en Sport heeft op 15 februari 2013 conclusies aangenomen over de onderhavige commissiemededeling. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2012)669PDF-document, d.d. 20 november 2012

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 26 februari 2013 de antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2013 besproken en voor kennisgeving aangenomen. .

De commissie OCW heeft tijdens haar vergadering op 29 januari 2013 een conceptbrief besproken en besloten dat deze als commissiebrief zal worden verzonden. De commissie vraagt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onder andere naar de mening ten aanzien van het uitbreiden van Engels als verplicht examenvak. Nu is dat alleen het geval op MBO4 niveau. 

Op 22 januari 2013 besloot de commissie OCW dat inbreng voor een conceptbrief aan de regering wordt geleverd door de fracties van het CDA (Flierman) en de VVD (Bruijn). 

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 januari 2013 besloten de procedure aan te houden tot 22 januari 2013.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 november 2012 gesproken over de commissiemedeling en besloten de procedure aan te houden tot ontvangst van een BNC-fiche van de regering. 


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche behorend bij deze commissiemededeling is behandeld tijdens een schriftelijk overleg met de minister voorafgaand aan de Onderwijsraad van 15 februari 2013. Hierin hebben de fracties van SP en D66 enkele vragen gesteld over vreemde talen en de bevordering van ICT-ondersteunend leren. 


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering verwelkomt in het BNC-fiche het initiatief om het belang van onderwijs en opleiding bij het stimuleren van economische groei en concurrentiekracht binnen de Europese Unie in lijn te brengen met de Europa2020-strategie. 

Pogingen om via een gemeenschappelijke aanpak de uitdagingen van deze tijd effectiever en efficiënter aan te gaan kunnen op steun van Nederland rekenen. Wel merkt de regering op dat er grote verschillen zijn tussen de onderwijsstelsels in de Unie en dat ook de uitgangsposities per lidstaat verschillend zijn. Differentiatie in benadering vanuit de Unie naar de lidstaten toe is volgens de regering derhalve geboden. 

In het BNC-fiche wordt per aanbeveling aan de lidstaten de Nederlandse positie toegelicht. Vervolgens worden de voorgestelde acties op EU-niveau besproken.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie presenteert met deze mededeling een nieuwe strategie voor het onderwijs. De Europese Commissie beschouwt het onderwijs als essentieel voor de concurrentiekracht van de EU en voor het stimuleren van economische groei. De Commissie constateert dat er in de Europese Unie enerzijds een snel groeiende jeugdwerkloosheid is en anderzijds dat er in 2020 een stijging is van 20% aan banen waarvoor vaardigheden van een hoog niveau vereist zijn. In deze mededeling wijst de Commissie een aantal strategische prioriteiten aan voor de lidstaten en voor de EU. Zij is van mening dat de snelheid en omvang van de hervormingen binnen de EU en lidstaten moeten worden vergroot zodat zowel de economische groei als de stijging van banen voor hoogopgeleiden, in de toekomst worden gedragen door kwalitatief hoge vakkundigheid.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

De Raad Onderwijs, Cultuur en Sport heeft op 15 februari 2013 enkele conclusies aangenomen over de onderhavige commissiemededeling. Hierin worden lidstaten opgeroepen - met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel - de onderwijs- en opleidingprestaties te verbeteren. Daarbij zijn onder meer het stimuleren van excellentie, tegengaan van voortijdig schoolverlaten, investeren in de kwaliteit van leerkrachten, goed volwassenenonderwijs en het valideren van elders verworven competenties van groot belang. Daarnaast roepen de raadsconclusies ertoe op om vanuit onderwijs en opleiding een bijdrage te leveren aan de Europa 2020-strategie, onder meer door de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie op het terrein van onderwijs actief te bespreken. Ten slotte bevatten de raadsconclusies concrete voorstellen om de samenwerking in het kader van de Open Methode van Coördinatie effectiever te maken en beter te laten aansluiten op de Europa 2020-strategie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen