E130030
  ruit icoon
Laatste revisie: 02-10-2020

E130030 - Voorstel voor een verordening betreffende de diergezondheidDit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken.

Het bestaande kader aan regels, dat bestaat uit 50 basisrichtlijnen en verordeningen, wordt met dit voorstel betreffende de voorschriften inzake diergezondheid vervangen door één ruim en allesomvattend wetgevingskader voor het diergezondheidsbeleid van de EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

Europees

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 16 juni 2015 heeft het Voorzitterschap de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het voorstel. Op 1 juni 2015 is een voorlopig akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad en naar verwachting zal de verordening eind 2015 aangenomen worden.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)260PDF-document, d.d. 6 mei 2013

rechtsgrondslag

Artikel 43, 114 en 168 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwante dossiers


Implementatie

Verordening (EU) 2016/429PDF-document werd op 9 maart 2016 gepubliceerd onder Pb EU L 84/1. Deze verordening trad op de twintigste dag na de bekendmaking in het Publicatieblad in werking en is van toepassing vanaf 21 april 2021.

Wetsvoorstel 35.398 wijzigt de Wet dieren op enkele technische punten om een goede uitvoering van de verordening mogelijk te maken.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni 2013 besloten af te zien van het zenden van een brief met subsidiariteitsbezwaren aan de Europese Commissie en neemt de voorstellen uit het Dier- en Plantgezondheidspakket voor kennisgeving aan.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 18 juni 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen aan te houden tot 25 juni 2013 in afwachting van de besluitvorming in de Tweede Kamer.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 14 mei 2013 besloten om de behandeling van de voorstellen in een procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en het BNC-fiche af te wachten.

De commissie voor Economische Zaken heeft dit voorstel geselecteerd uit het werkprogramma 2010 van de Europese Commissie.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens de procedurevergadering op 28 mei 2013 heeft de commissie voor Economische Zaken besloten dat:

 • 1. 
  het EU-voorstel Plant- en diergezondheidspakket (E130028, E130029 en E130030) prioritair is
 • 2. 
  zij de regering zal verzoeken om een versneld BNC-fiche uiterlijk 14 juni aanstaande naar de Kamer te sturen
 • 3. 
  een behandelvoorbehoud te plaatsen op dit EU-voorstel en het hiervoor noodzakelijk algemeen overleg te plannen op 11 september 2013
 • 4. 
  een subsidiariteitstoets uit te voeren
 • 5. 
  een technische briefing (videoconferentie) door de Europese Commissie te organiseren op 4 juni 2013
 • 6. 
  in de loop van het onderhandelingsproces een (video)overleg tevoeren met de nog aan te wijzen rapporteur van het Europees Parlement.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken heeft het pakket gezondheid van dier en plant in 2012 ook als prioritair geselecteerd.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering is in het BNC-fiche positief over de hoofdlijnen van het voorstel. Het is in lijn met de Nederlandse visie op het Europese diergezondheidsbeleid. Nederland steunt de risicogebaseerde benadering en het streven naar een eenvoudiger, flexibeler en meer op preventie gericht wettelijk kader. Waar deze verordening nieuwe regels introduceert, zullen de verwachte bijdrage aan de preventie van dierziekten, lasten en subsidiariteit tegen elkaar afgewogen moeten worden.

De regering gaat in het BNC-fiche in op enkele speerpunten:

 • Het tegengaan van antibioticaresistentie
 • Vaccinatie is toegestaan, tenzij de lidstaat of Commissie kan beargumenteren waarom vaccinatie tegen een specifieke ziekte verboden moet worden (ja, tenzij).
 • De Commissie kan via gedelegeerde handelingen voorwaarden stellen aan de afzet van gevaccineerde dieren en hun producten.
 • Zoals onder de huidige systematiek moeten dieren voorafgaand aan transport naar een andere lidstaat gekeurd worden. De verordening bevat de mogelijkheid om via een gedelegeerde handeling transport dat geen significant risico vormt voor de verspreiding van dierziekten uit te zonderen van de diergezondheidskeuring door een officiële dierenarts (NVWA).
 • Onder andere pluimvee, paarden en schapen worden niet alleen commercieel gehouden, maar ook hobbymatig. De wijze van houden en de risico's zijn daarbij anders dan in de commerciële houderij. De verordening biedt mogelijkheden om hier rekening mee te houden, maar of deze voldoende zijn blijft een punt van aandacht.
 • Het voorstel beoogt ook een vermindering van de administratieve lasten, maar dit is grotendeels afhankelijk van (nog uit te werken) lagere regelgeving.
 • De verordening houdt rekening met de mogelijkheid van elektronische data en certificaten als vervanging van papieren versies. Wat Nederland betreft moet het gebruik hiervan in de toekomst eerder de regel dan de uitzondering worden.
 • Het voorschrijven van formats via uitvoeringshandelingen (voor bijvoorbeeld registratie) kan vanuit harmonisatie- en handhavingsoogpunt zeer wenselijk zijn. Waar dit echter geen duidelijke meerwaarde heeft geeft Nederland de voorkeur aan doelvoorschriften. Daarmee kan beter aangesloten worden bij bestaande (bedrijfs)systemen, wat minder administratieve lasten met zich meebrengt.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel is onderdeel van een pakket aan voorstellen voor maatregelen om de EU-wetgeving ten aanzien van de voedselketen te hervormen. Doel van deze hervorming is volgens de Europese Commissie om de handhaving van de gezondheids- en veiligheidsnormen in de voedselketen verder te verbeteren door vooral de doeltreffendheid, de samenhang en de juridische duidelijkheid te verbeteren, om daarmee de productiviteit, het vlotte functioneren en de toegankelijkheid van de interne markt te bevorderen en het concurrentievermogen van de EU wereldwijd te versterken. Daarnaast beoogt de Commissie met deze hervorming de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. De bestaande EU-wetgeving met betrekking tot de voedselketen bestaat uit bijna 70 verschillende wetteksten. Het voorliggende pakket reduceert dit aantal tot vijf wetteksten.

Het voorgestelde pakket bestaat uit een vijftal voorstellen:

 • · 
  Een voorstel betreffende de voorschriften inzake diergezondheid (de diergezondheidsverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten (de plantgezondheidsverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal (de teeltmateriaalverordening);
 • · 
  Een voorstel betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de naleving van alle voorschriften (inclusief de bovenstaande) inzake de voedselketen te waarborgen (de verordening inzake officiële controles), en
 • · 
  Een voorstel betreffende het uitgavenbeheer van de EU op de belangrijkste gebieden van de voedselketen.

Het bestaande kader aan regels, dat bestaat uit 50 basisrichtlijnen en verordeningen, wordt met dit voorstel betreffende de voorschriften inzake diergezondheid vervangen door één ruim en allesomvattend wetgevingskader voor het diergezondheidsbeleid van de EU. Met het voorstel wordt beoogd een aantal kwesties in de bestaande wetgeving aan te pakken:

 • · 
  de complexiteit van het beleidskader;
 • · 
  het gebrek aan een algemene strategie voor diergezondheid;
 • · 
  onvoldoende aandacht voor ziektepreventie;
 • · 
  de mogelijkheid om de handel in levende dieren binnen de EU te verbeteren.

Het voorstel beschrijft de overkoepelende beginselen en doelstellingen die nodig zijn om dierziekten verder terug te dringen zonder het economisch concurrentievermogen van de EU aan te tasten. Gedetailleerde bepalingen – zoals specifieke ziektebestrijdingsmaatregelen; identificatie- en registratievoorschriften voor bepaalde soorten; en specifieke maatregelen voor het verkeer van bepaalde soorten binnen de EU – moeten worden behandeld door middel van gedelegeerde of uitvoeringshandelingen.


Behandeling Raad

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 16 juni 2015 heeft het Voorzitterschap de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het voorstel. Op 1 juni 2015 is een voorlopig akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad en naar verwachting zal de verordening eind 2015 aangenomen worden.

Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van 15-16 december 2014 heeft het Voorzitterschap de Raad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Het voorzitterschap heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de lidstaten over een compromistekst met amendementen op het voorstel van de Europese Commissie, alsook over de aanvaardbaarheid van de amendementen die door het Europees parlement zijn voorgesteld. Onder het komende Lets Voorzitterschap zal de triloog tussen de Raad, het Europees parlement en de Europese Commissie plaatsvinden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen