E130061
  ruit icoon
Laatste revisie: 25-08-2015

E130061 - Commissiemededeling: Programma "Schone lucht voor Europa"De Europese Commissie presenteerde op 18 december 2013 nieuwe maatregelen om de luchtverontreiniging te bestrijden. Slechte luchtkwaliteit eist een hogere menselijke tol dan verkeersongevallen en is daarmee de nummer één van de milieugerelateerde oorzaken van voortijdige sterfte in de EU. Het beleidspakket voor schone lucht actualiseert de bestaande wetgeving en dringt de schadelijke emissies afkomstig van industrie, verkeer, elektriciteitscentrales en landbouw nog verder terug, om het effect ervan op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening besloot op 18 februari 2014 het BNC-fiche besproken en de onderdelen van het pakket voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 30 juni 2015 bevestigde het Comité van de Permanente Vertegenwoordigers van de Raad dat het een akkoord heeft bereikt met het Europees Parlement over de richtlijn om de uitstoot van bepaalde verontreinigde stoffen van middelgrote stookinstallaties te beperken. Deze richtlijn is onderdeel van het 'schone lucht'-pakket. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)918PDF-document, d.d. 18 december 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening besloot op 18 februari 2014 het BNC-fiche besproken en de onderdelen van het pakket voor kennisgeving aangenomen.

De commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening besloot op 14 januari 2014 de procedure voor behandeling van deze strategie aan te houden in afwachting van het BNC-fiche en daarbij mogelijk de brieven van 17 december 2013 inzake het kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de vierde voortgangsrapportage NSL te betrekken (zie 30.175). 


Behandeling Tweede Kamer

Donderdag 13 februari 2014 vond een besloten technische briefing plaats voor de milieuwoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer. Deze briefing diende als voorbereiding op het algemeen overleg op 19 februari 2014 met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu voorafgaand aan de Milieuraad (3 maart 2014).

De Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de herziening van de thematische strategie inzake luchtverontreiniging en van de daarmee samenhangende wetgeving ook als prioritair geselecteerd en werd op 15 januari 2014 besproken. 

De commissie besloot het voorstel te agenderen voor algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad op 19 februari 2013. Daarnaast wordt de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu verzocht het BNC-fiche betreffende dit voorstel minstens één week voorafgaand aan het algemeen overleg naar de Kamer te sturen. Ook zal er een technische briefing worden verzocht verzorgd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) of Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en/of de Europese Commissie. 


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche van 7 februari 2014 laat de kabinet onder andere weten dat Nederland het programma "Schone lucht voor Europa" verwelkomt. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid en milieu is het van belang de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Nog steeds overlijden jaarlijks mensen eerder als gevolg van luchtverontreiniging, kunnen bestaande ziektes verergeren, zoals aandoeningen aan hart- en vaatstelsel, luchtwegen en longen en worden eco-systemen getroffen door eutrofiëring. Daarom blijft het nodig door te gaan met het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Daarnaast heeft Nederland heeft begrip voor het feit dat de Commissie thans geen initiatief neemt om de richtlijn luchtkwaliteit aan te passen. Te veel lidstaten voldoen nog niet aan de grenswaarden van deze richtlijn . Op de korte termijn heeft het werken aan volledige naleving prioriteit.

Nederland ondersteunt de Commissie in haar streven om de praktijkemissies van lichte dieselvoertuigen (Euro 6) aan te pakken. Momenteel is het mogelijk te testen volgens een protocol dat niet overeen komt met de praktijk waardoor de praktijkemissies hoger zijn dan de vastgestelde normen. Uitbreiding van de toelatingseisen met een beoordeling van de praktijkemissies door middel van een daartoe strekkende praktijktest is dan ook noodzakelijk. Nederland ondersteunt de Commissie in haar streven deze aanvullende test uiterlijk in 2017 verplicht te stellen. 

Om de uitstoot van schadelijke emissies te verminderen zet de Commissie in op een aanscherping van de nationale emissieplafonds en Europees bronbeleid. Nederland ondersteunt de Commissie in deze aanpak. Luchtverontreiniging is grensoverschrijdend. Een louter nationale aanpak is dan ook onvoldoende om de luchtkwaliteit afdoende te verbeteren. Emissies van luchtverontreinigende stoffen in het buitenland hebben een dusdanig groot effect op de Nederlandse luchtkwaliteit, dat het noodzakelijk is dat in alle Europese landen emissies worden gereduceerd. Nederland staat dan ook in beginsel positief tegenover de uitgangspunten van het voorstel tot wijziging van de NEC-richtlijn en het voorstel voor het beperken van de emissies voor middelgrote stookinstallaties (zie separate BNC-fiches). Voor wat betreft het voorstel tot wijziging van de NEC-richtlijn voert Nederland op dit moment een kosten-batenanalyse uit. Deze wordt dit voorjaar afgerond. Pas wanneer de resultaten hiervan beschikbaar zijn, kan Nederland een positie innemen ten aanzien van het voorgestelde ambitieniveau. In algemene zin zal Nederland bij de Commissie blijven aandringen op ambitieus bronbeleid, zoals bijvoorbeeld het nader uitwerken van de richtlijn industriële emissies door het opstellen van BREF-documenten.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stuurde op 14 januari 2014 een brief naar de Kamer met de mededeling dat het regeringsstandpunt niet binnen de daarvoor geldende zes weken termijn naar de Kamer kan worden verzonden. De fiches zullen de Kamer uiterlijk 19 februari 2014 worden toegezonden.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 18 december 2013 heeft de Europese Commissie een beleidspakket voor schone lucht in Europa gepresenteerd. Dit pakket maatregelen voor schone lucht actualiseert de bestaande wetgeving (zie ook de thematische strategie luchtverontreiniging uit 2005 in E050128a) en dringt de schadelijke emissies afkomstig van industrie, verkeer, elektriciteitscentrales en landbouw nog verder terug, om het effect ervan op de menselijke gezondheid en het milieu te beperken.

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder:

  • een nieuw programma Schone lucht voor Europa met maatregelen om ervoor te zorgen dat de bestaande doelstellingen op korte termijn worden gehaald en met nieuwe doelstellingen inzake luchtkwaliteit voor de periode tot 2030. Het pakket bevat tevens ondersteunende maatregelen om de luchtverontreiniging te helpen bestrijden, waarbij de klemtoon ligt op de verbetering van de luchtkwaliteit in steden, ondersteunend onderzoek en innovatie en de bevordering van internationale samenwerking.
  • een herzieningPDF-document van de richtlijn inzake nationale emissieplafonds met striktere nationale emissieplafonds voor de zes voornaamste verontreinigende stoffen, en
  • een voorstelPDF-document voor een nieuwe richtlijn voor de reductie van verontreiniging afkomstig van middelgrote stookinstallaties, zoals elektriciteitscentrales voor wijken of grote gebouwen, en kleine industriële installaties.

Het voorstel is gebaseerd op de conclusies van een grondige herziening van het bestaande luchtkwaliteitsbeleid van de EU. Het voorstel is er gekomen na uitgebreide raadplegingen waaruit bleek dat actie op EU-niveau op ruime steun kon rekenen.


Behandeling Raad

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers bevestigde op 30 juni 2015 dat het akkoord met het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn om de uitstoot van bepaalde verontreinigde stoffen van middelgrote stookinstallaties te beperken. Deze nieuwe regels zijn onderdeel van het 'schone lucht'-pakket, dat gericht is op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de EU. 

Tijdens de Milieuraad van 15 juni 2015 hebben de ministers het 'Schone lucht voor Europa'-programma besproken.   

Op 3 maart 2014 zal er wederom een Milieuraad plaatsvinden. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu laat in de geannoteerde agenda van 5 februari 2014 weten dat het pakket 'schone lucht voor Europa' tijdens deze raad door de Europese Commissie gespresenteerd wordt.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers bevestigde op 30 juni 2015 dat het akkoord met het Europees Parlement over een nieuwe richtlijn om de uitstoot van bepaalde verontreinigde stoffen van middelgrote stookinstallaties te beperken. Deze nieuwe regels zijn onderdeel van het 'schone lucht'-pakket, dat gericht is op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de EU. 


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen