E140018
  klaver icoon
Laatste revisie: 08-09-2016

E140018 - Groenboek over mobiele gezondheidszorg ("m-gezondheidszorg")Met dit groenboek wil de Europese Commissie meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van mobiele gezondheidszorg. Het groenboek gaat vergezeld van een raadpleging onder belanghebbende om de belemmeringen en problemen bij de toepassing van mobiele gezondheidszorg in kaart te brengen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 juli 2014 de reactie van de minister VWS van 2 juli 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 10 april 2014 publiceerde de Europese Commissie het Groenboek over mobiele gezondheidszorg ("m-gezondheidszorg").


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)219PDF-document, d.d. 10 april 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 8 juli 2014 de reactie van de minister VWS van 2 juli 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

De leden van de SP fractie in de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) leverden op 17 juni 2014 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd op 20 juni 2014 verzonden.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besprak op 10 juni 2014 de procedure voor behandeling en besloot om op 17 juni 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

De Kamer ontving de conceptreactie op het groenboek op 6 juni 2014.

Op 21 mei 2014 ontving de Kamer een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin het bericht dat het BNC-fiche niet binnen de daarvoor geldende termijn van zes weken naar de Kamer kan worden verzonden. De minister geeft aan dat het BNC-fiche de Kamer op zo kort mogelijke termijn, en in ieder geval voor de door de Europese Commissie gestelde deadline van 3 juli 2014, zal worden toegezonden.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloot op 15 april 2014 het groenboek in behandeling te nemen. De commissie zal het groenboek verder bespreken na de ontvangst van het regeringsstandpunt (BNC-fiche)


Behandeling Tweede Kamer

De Tweede Kamercommissie VWS heeft het BNC-fiche besproken tijdens de procedurevergadering op 25 juni 2014 en besloten dat zij deze wil toevoegen aan de agenda van een algemeen overleg voorafgaand aan de informele Gezondheidsraad dat naar verwachting plaats zal vinden op 18 september 2014.


Standpunt Nederlandse regering

De Kamer ontving de conceptreactie op het groenboek op 6 juni 2014. Hieruit blijkt onder meer dat het gebruik van ICT, mits deze op een goede manier is ontwikkeld, gebruikt en toegepast, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitdagingen waar we in de zorg voor staan. De inzet van e-health, waaronder m-health, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een omslag in de zorg van systemen naar mensen. Met e-health kan de zorg om mensen georganiseerd worden in plaats dat zij zich aan de zorg moeten aanpassen. Vanuit de rijksoverheid vinden dan ook verschillende initiatieven plaats, in samenwerking met het veld, om dit te stimuleren. In de conceptreactie gaat de regering verder uitgebreid in op de vragen uit het groenboek.

Op 21 mei 2014 ontving de Kamer een brief van deminister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin het bericht dat het BNC-fiche niet binnen de daarvoor geldende termijn naar de Kamer kan worden verzonden. De minister geeft aan dat het BNC-fiche de Kamer op zo kort mogelijke termijn, en in ieder geval voor de door de Europese Commissie gestelde deadline van 3 juli 2014, zal worden toegezonden


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit groenboek wil de Europese Commissie meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van mobiele gezondheidszorg (gezondheidszorg die ondersteund wordt door mobiele apparaten, zoals mobiele telefoons, patiëntbewakingsapparatuur, draadloze apparatuur en applicaties op het gebied van leefstijl en welzijn ter bevordering van gezond gedrag).

Mobiele gezondheidzorg kan bijdragen aan preventieve zorg en aan het patiëntgerichter en efficiënter maken van de gezondheidszorg. Echter, aangezien de markt voor mobiele gezondheidszorg een zeer snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt, zijn er verschillende problemen die moeten worden aangepakt. Te denken valt onder meer aan de beveiliging van gezondheids- en persoonsgegevens, het gebrek aan interoperabiliteit en de gebrekkige kennis van de wettelijke eisen die gelden voor gezondheidsapplicaties. Het groenboek gaat vergezeld van een raadpleging onder belanghebbenden om de belemmeringen en problemen bij de toepassing van mobiele gezondheidszorg in kaart te brengen.

Aangezien de organisatie van de zorgstelsels een nationale of regionale aangelegenheid is, ligt de nadruk op grensoverschrijdende Europese kwesties en op mogelijke gecoördineerde actie op EU-niveau die kan bijdragen aan het opschalen van m-gezondheidszorg in Europa.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen