E170015
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-09-2017

E170015 - Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor SyriëDe EU-strategie voor Syrië heeft als doel te bepalen hoe de EU een grotere rol kan spelen als het gaat om de bijdrage aan een duurzame politieke oplossing in Syrië.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

De commissie BDO besprak het verslag van een schriftelijk overleg over het voorstel (34.759, A) op 12 september 2017 en besloot op dit moment geen vervolg te geven aan de beantwoording van de regering, maar gaf aan over dit onderwerp met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van gedachte te wisselen, bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsbijeenkomst. 

Europees

Op 23 mei 2017 heeft de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een standpuntPDF-document ingenomen over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Gezamenlijke mededeling van het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een EU-strategie voor Syrië

document Europese Commissie

JOIN(2017)11PDF-document, d.d. 14 maart 2017

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie BDO besprak het verslag van een schriftelijk overleg over het voorstel (34.759, A) op 12 september 2017 en besloot op dit moment geen vervolg te geven aan de beantwoording van de regering, maar gaf aan over dit onderwerp met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van gedachte te wisselen, bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsbijeenkomst. 

Op 12 juni 2017 is de brief met vragen van de fracties D66 en PvdA inzake het voorstel verstuurd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 10 juli 2017 heeft de minister geantwoord (34.759, A). 

De fractie van D66 gaf op 6 juni 2017 aan inbreng voor schriftelijk overleg te leveren. 

Op 9 mei 2017 besprak de commissie BDO het BNC-fiche over het voorstel en heeft zij de datum voor schriftelijke inbreng vastgesteld op 6 juni 2017.  

Op 28 maart 2017 besloot de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) voorlopig het BNC-fiche en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.


Standpunt Nederlandse regering

Op 21 april 2017 stuurde het kabinet het BNC-fiche over het voorstel aan de Eerste Kamer.

Het kabinet staat achter de doelstellingen van de strategie en beoordeelt de bevoegdheid van de EU, de subsidiariteit en proportionaliteit van het voorstel positief. Het kabinet geeft in zijn fiche wel aan van belang te vinden dat inzet op korte termijn impact heeft.

Het kabinet is het eens met het standpunt in de strategie dat nadat er een akkoord is bereikt over een geloofwaardig en onomkeerbaar proces van politieke transitie er pas gesproken kan worden over de bijdrage van de EU en wederopbouw in Syrië.

Er is volgens het kabinet minder aandacht in de strategie voor accountability (zoals de bewijzenbank van de VN) en het belang van voortgezette samenwerking met buurlanden Libanon, Jordanië en Turkije.

Het kabinet juicht de inzet van de EU toe om de weerbaarheid van de Syrische bevolking te blijven steunen. Hij steunt ook het verstrekken van basis-, hoger- en beroepsonderwijs, het creëren van banen en psychosociale steun voor jonge Syriërs.

Verder laat het kabinet weten dat er brede consensus is tussen de lidstaten over de algemene inzet zoals weergegeven in de mededeling. Een aantal lidstaten plaatst bij het voorstel wat kanttekeningen over het geschetste scenario, het voorsorteren op het ingang zetten van wederopbouw, aandacht voor de buurlanden en de benodigde voorbereiding voor de uitvoering van het plan. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het doel van deze nieuwe EU-strategie voor Syrië is te bepalen hoe de EU een grotere rol kan spelen als het gaat om de bijdrage aan een duurzame politieke oplossing in Syrië, binnen het bestaande VN-kader, alsook hoe de EU kan bijdragen aan stabiliteit en aan de reconstructie van het land na een politiek akkoord. De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) zoeken steun voor hun voorstel in aanloop naar de conferentie in Brussel op 5 april 2017 die gaat over steun voor de toekomst van Syrië en de regio.

De strategie benoemt de vijf strategische doelen van de EU in Syrië die overeenkomen met de waarden en belangen van de EU:

 • Eén Syrië: een verenigd en territoriaal integraal land voor alle Syrische burgers;
 • Een democratisch Syrië: een legitieme regering en pluralistisch politiek systeem met respect voor de rechtsstaat en de individuele rechten, gebaseerd op gelijk burgerschap;
 • Een divers en inclusief Syrië: een multicultureel land waarin alle etnische en religieuze groepen het gevoel hebben dat hun identiteit wordt beschermd en dat zij gelijke toegang hebben tot de overheid;
 • Een sterk en veilig Syrië: een effectieve staat met werkende instellingen, met een focus op de veiligheid van burgers en diensten, één nationale krijgsmacht en een krijgsmacht en politie die verantwoording afleggen;
 • Een stabiel Syrië: een stabiel politiek systeem en een sterke economie, het verstrekken van goed onderwijs en gezondheidszorg aan de bevolking, alsook het aantrekkelijk zijn voor buitenlandse investeringen, het onderhouden van goede betrekkingen met alle buurlanden en integratie in de internationale gemeenschap als een constructieve partner.

De Europese Commissie en HV zetten uiteen hoe de EU deze strategische doelen beoogt te bereiken.

De meer concrete doelen zijn dan ook:

 • Een einde maken aan de oorlog door middel van een politiek overgangsproces onderhandeld door de partijen bij het conflict met de steun van de Speciale Gezant van de VN voor Syrië en belangrijke internationale en regionale actoren;
 • Het bevorderen van een zinvolle en inclusieve transitie in Syrië door het ondersteunen van de versterking van de politieke oppositie, in lijn met de resolutie van de VN-Veiligheidsraad 2254 en het Genève Communiqué;
 • Het bevorderen van democratie, mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting door de versterking van de Syrische maatschappelijke organisaties;
 • Het bevorderen van een proces van nationale verzoening op basis van inspanningen op het gebied van vredesopbouw en het tegengaan van gewelddadig extremisme en sektarisme, met inbegrip van een benadering voor de overgang van de rechtsstaat, waarbij er ook plaats moet zijn voor het afleggen van verantwoording voor oorlogsmisdaden;
 • Het redden van levens door het aanpakken van de humanitaire behoeften van de meest kwetsbare Syriërs op een tijdige, effectieve, efficiënte en principiële manier;
 • Het ondersteunen van de weerbaarheid van de Syrische bevolking, alsook van de instellingen en de Syrische samenleving. 

Behandeling Raad

Op 3 april 2017 besprak de raad voor Buitenlandse Zaken de ontwerpconclusies van de gezamenlijke mededeling over Syrië. 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 23 mei 2017 heeft de Roemeense Kamer van Afgevaardigden een standpuntPDF-document ingenomen over het voorstel.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen