E170024
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-07-2020

E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructiesDe Europese Commissie constateert dat het voor lidstaten steeds moeilijker wordt om hun nationale belastinggrondslagen tegen uitholling te beschermen naarmate fiscale planningstructuren worden doorontwikkeld en complexer worden. Deze structuren bestaan vaak uit ingewikkelde grensoverschrijdende constructies waarmee belastingen worden ontlopen. Met dit wijzigingsvoorstel beoogt de Europese Commissie dergelijke agressieve fiscale planning in de EU tegen te gaan.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

nationaal

Op 31 oktober 2017 besloot de commissie Financiën om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 1 maart 2018 is tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

document Europese Commissie

COM(2017)335PDF-document, d.d. 21 juni 2017

rechtsgrondslag

Art. 115 VWEU

commissie Eerste Kamer


Implementatie

Richtlijn 2018/822PDF-document van de Raad van 25 mei 2018 werd op 5 juni 2018 gepubliceerd in Pb EU L139/1. De richtlijn dient uiterlijk op 31 december 2019 in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.

Op 6 januari 2020 is richtlijn 2018/822 geïmplementeerd.

Bron: Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2020

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Verdere informatie over de behandeling van de wet ter implementatie van de EU-richtlijn is te vinden in kamerstukdossier 35.255.


Behandeling Eerste Kamer

Op 31 oktober 2017 besloot de commissie Financiën om het verslag van een schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Financiën voor kennisgeving aan te nemen.

Op 13 oktober 2017 stuurde de Staatssecretaris van Financiën antwoord op de brief van 21 september 2017.

Op 21 september 2017 is de brief met vragen over het voorstel naar de Staatssecretaris van Financiën gestuurd.

Op 12 september 2017 leverde de CDA fractie (van Kesteren) inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De fracties PvdA (Sent) en VVD (van de Ven) besloten om voor 14 september 2017 inbreng te leveren.

Tijdens de vergadering van de commissie Financiën gaf de fractie van de PvdA (Sent) op 4 juli 2017 aan op 12 september 2017 schriftelijke inbreng over het voorstel te willen leveren.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 september 2017 heeft de commissie voor Europese Zaken de vastgestelde afspraken inzake het behandelvoorbehoud bij het voorstel verstuurd naar de regering.

Op 12 september 2017 is het parlementaire behandelvoorbehoud bij het voorstel beëindigd.

De commissies Financiën en Europese Zaken hebben op 5 september 2017 een algemeen overleg gevoerd met Staatssecretaris van Financiën over het voorstel.

Op 6 juli 2017 heeft de Tweede Kamer gestemd voor het plaatsen van een behandelvoorbehoud bij het voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

De regering geeft in het fiche aan in beginsel positief te staan tegenover het uitgangspunt van het voorstel. Het voorstel wordt positief beoordeeld op subsidiariteit: het gaat om grensoverschrijdende belastingstructuren en deze kunnen het beste op EU-niveau worden geadresseerd. Het voorstel wordt door de regering deels positief en deels negatief beoordeeld op proportionaliteit. Positief omdat automatische uitwisseling van informatie op het gebied van belastingen ten aanzien van potentieel agressieve belastingstructuren als een relevant waarschuwingssignaal kan dienen voor de Belastingdienst. Negatief omdat de reikwijdte van dit voorstel volgens de regering verder gaat dan nodig is om het doel te bereiken. Een beperking van de reikwijdte zou de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het voorstel kunnen verbeteren. Daartoe worden in het BNC-fiche ook enkele suggesties gedaan. Zo zouden bijvoorbeeld alleen daadwerkelijk opgezette structuren kunnen worden uitgewisseld en structuren die al via een ander uitwisselingsinstrument (bijvoorbeeld de automatische uitwisseling van rulings) zijn uitgewisseld, hoeven niet nogmaals te worden gemeld.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het versterken van transparantie is een van de hoekstenen van de strategie van de Europese Commissie om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. De Commissie constateert dat het voor lidstaten steeds moeilijker wordt om hun nationale belastinggrondslagen tegen uitholling te beschermen naarmate fiscale planningstructuren worden doorontwikkeld en complexer worden. Deze structuren bestaan vaak uit ingewikkelde grensoverschrijdende constructies waarmee belastingen worden ontlopen.

Met dit wijzigingsvoorstel beoogt de Europese Commissie dergelijke agressieve fiscale planning in de EU tegen te gaan. Intermediairs (belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten) worden onder deze richtlijn verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningconstructies met bepaalde 'wezenskenmerken', die tot inkomstenverlies voor de overheid kunnen leiden, vooraf te melden bij de belastingautoriteiten van een lidstaat. Lidstaten zullen de ontvangen informatie in het vervolg automatisch met elkaar uitwisselen via een centraal gegevensbestand. Hierdoor zullen zij snel op de hoogte zijn van nieuwe risico's van belastingontwijking en kunnen zij maatregelen nemen om schadelijke constructies te blokkeren.

De richtlijn is een implementatie van de bepalingen over verplichte openbaarmaking die zijn aanbevolen door de OESO in het kader van het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) en die zijn aangenomen door de G20.


Behandeling Raad

Tijdens de Ecofinraad van 25 mei 2018 is het voorstelPDF-document formeel aangenomen. De richtlijn dient uiterlijk op 1 januari 2020 in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd.

Tijdens de Ecofinraad van 13 maart 2018 (21.501-07, D) is er een politiek akkoordPDF-document gesloten over het voorstel. De Raad zal het voorstel zonder verdere discussie aannemen wanneer de tekst beschikbaar is in alle talen. Het voorstel dient vanaf 1 januari 2020 in nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd en de uitwisseling van informatie zal vanaf 1 juli 2020 plaatsvinden.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 1 maart 2018 is tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement een wetgevingsresolutiePDF-document aangenomen over het voorstel.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 11 oktober 2017 heeft de Tsjechische Senaat middels een politiek dialoog aan de Europese Commissie zijn standpuntPDF-document ingediend over het voorstel.

Op 22 september 2017 is de Duitse Bundesrat in politieke dialoog getreden met de Europese Commissie over het voorstel.

Het Portugese Parlement heeft een subsidiariteitstoets uitgevoerd en de Europese Commissie op 13 september 2017 laten weten geen problemen te zien met de subsidiariteit van het voorstel.

De deadline voor het indienen van een subsidiariteitsoordeel over het voorstel was25 september 2017.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen