Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109); brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake stand van zaken implementatie richtlijnen derde kwartaal 2019 (EK, I). .

18 oktober 2019
hoort bij ... E180018 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
E180001 - Voorstel voor een richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies
E170021 - Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
E170016 - Voorstel voor een richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt
E160055 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen
E160054 - Voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe regulering van beroepen
E160050 - Voorstel voor een richtlijn wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen
E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen
E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU
E160038 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten bij bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s
E160037 - Voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden
E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers
E160001 - Voorstellen inzake de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen door middel van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS)
E150042 - Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud
E150038 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
E150037 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
E150036 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030
E120040 - Voorstel voor een verordening betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Bijlagen