Uitvoering EU-Richtlijnen (21.109); brief regering; Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1e kwartaal 2019 (TK, 238). .

12 april 2019
hoort bij ... E170024 - Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies
E170016 - Voorstel voor een richtlijn tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt
E170005 - Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
E160055 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen
E160054 - Voorstel voor een richtlijn over een evenredigheidstoets vóór de vaststelling van nieuwe regulering van beroepen
E160050 - Voorstel voor een richtlijn wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen
E160046 - Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen
E160045 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende mechanismen ter beslechting van geschillen over dubbele belasting in de EU
E160005 - Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden
E160003 - Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers
E150038 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
E150037 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
E150036 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen
E150035 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake (afgedankte) batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
E150014 - Voorstel voor een richtlijn inzake wijziging van Richtlijn 2003/87/EC ter verbetering van het EU-emissiehandelssysteem 2020-2030
E140013 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)
E130056 - Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
E130047 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft
E130005 - Richtlijnvoorstel inzake spoorwegveiligheid (herschikking)
E130004 - Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur
E130003 - Richtlijnvoorstel betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking)
E120040 - Voorstel voor een verordening betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG
E120004 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
E110005 - Richtlijn voor het gebruik van passagiersgegevens voor de preventie, detectie, het onderzoek en vervolging van terroristische daden en zware criminaliteit (Europees PNR)

Bijlagen