E180037
Laatste revisie: 30-07-2021

E180037 - Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma'sOm de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland en van het Besluit van de Raad inzake legale toelating vanuit Turkije te ondersteunen, is financiering vastgelegd voor de nationale programma's van de lidstaten in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

nationaal

De commissie I&A/JBZ besloot op 15 januari 2019 het verslag van een schriftelijk overleg (35.098, A) van 17 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 11 december 2018 ondertekenden de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad de aangenomen verordening.

Op 21 december 2018 is de verordeningPDF-document gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

document Europese Commissie

COM(2018)719PDF-document, d.d. 22 oktober 2018

rechtsgrondslag

Artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4 VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie I&A/JBZ besloot op 15 januari 2019 het verslag van een schriftelijk overleg (35.098, A) van 17 december 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Op 18 december 2018 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de vragen van de fractie van de PVV inzake de ontwerpverordening. De commissie besloot dit agendapunt aan te houden tot 15 januari 2019.

Op 28 november 2018 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met een aantal vragen van de fractie van de PVV over de ontwerpverordening wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen. Bij brief van 14 december 2018 heeft de staatssecretaris gereageerd.


Behandeling Tweede Kamer

Op 7 november 2018 besloot de commissie voor Justitie en Veiligheid het kabinet te verzoeken de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake de uitvoering van de betreffende besluiten en welke andere acties mogelijke gefinancierd worden, voorafgaand aan het AO van 5 december 2018 over de JBZ-Raad van 6 en 7 december 2018.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Om de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland en van het Besluit van de Raad inzake legale toelating vanuit Turkije te ondersteunen, is financiering vastgelegd voor de nationale programma's van de lidstaten in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).

In het licht van de besprekingen met het Europees Parlement en de Raad in de loop van 2018, stelt de Commissie technische wijzigingen van artikel 18 van Verordening (EU) 516/2014 voor, om de lidstaten in staat te stellen de resterende vastgelegde bedragen te gebruiken voor prioriteiten van de Unie op het gebied van migratie, met inbegrip van het uitvoeren van herplaatsingen na het verstrijken van de besluiten van de Raad. Het voorstel voorziet er ook in dat de doelgroep die in aanmerking komt voor herplaatsing in het kader van het huidige AMIF, namelijk personen die internationale bescherming genieten, wordt uitgebreid tot verzoekers om internationale bescherming. Deze wijziging stelt de lidstaten in staat nog steeds solidariteit te tonen bij de tenuitvoerlegging van herplaatsingsbesluiten in de praktijk.

Dit voorstel biedt lidstaten daarnaast de mogelijkheid om deze financiering, behalve voor herplaatsing en hervestiging, ook te gebruiken voor andere acties die gedefinieerd zijn in de verordening betreffende het Fonds voor asiel, migratie en integratie, voor zover dit naar behoren is gemotiveerd in de nationale programma's, die met het oog daarop moeten worden herzien. Dankzij het voorstel kunnen de lidstaten hun nationale programma's herzien om bedragen opnieuw vast te leggen of over te dragen.


Behandeling Raad

Op 11 december 2018 ondertekenden de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad de aangenomen verordening.

Op 21 december 2018 is de verordeningPDF-document gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

Op 14 november 2018 bereikte het COREPER overeenstemming over een mandaatPDF-document voor de onderhandelingen met het Europees Parlement.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 11 december 2018 ondertekenden de voorzitter van het Europees Parlement en de voorzitter van de Raad de aangenomen verordening.

Op 21 december 2018 is de verordeningPDF-document gepubliceerd in het Europees Publicatieblad.

Op 11 december 2018 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan waarmee wordt ingestemd met het voorlopige akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel. Na instemming door de Raad is het voorstel formeel in eerste lezing aangenomen.

Op 29 november 2018 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan waarmee wordt ingestemd met een aantal amendementen op het voorstel en werd het dossier terugverwezen naar de LIBE-commissie die verantwoordelijk is voor interinstitutionele onderhandelingen.

Op 19 november 2018 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement in met het verslag over het voorstel. Het Europees Parlement nam hierbij een resolutiePDF-document aan waarmee een standpunt over het voorstel in eerste lezing werd vastgesteld.

Op 6 november 2018 diende de rapporteur een ontwerpverslagPDF-document in bij de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit ontwerpverslag zal worden besproken in de commissie, waarbij leden amendementen kunnen indienen. De commissie zal vervolgens stemmen over alle ingediende amendementen.

Op 5 november 2018 werd Europarlementariër Miriam Dalli (S&D) aangewezen als rapporteur voor het voorstel. De rapporteur zal een ontwerpverslag over het voorstel voorbereiden.

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen