E200008
Laatste revisie: 17-09-2020

E200008 - Verslag tenuitvoering van Richtlijn 2012/29/EU vaststelling minimumnormen rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers van strafbare feitenDit verslagPDF-document van de Europese Commissie bevat een beoordeling van in hoeverre lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 8 september 2020 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor rechtsbescherming (34.236, K) voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Het verslagPDF-document is op 11 mei 2020 door de Europese Commissie gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Verslag van de commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

document Europese Commissie

COM(2020)188PDF-document, d.d. 11 mei 2020

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 september 2020 besloot de commissie om het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor rechtsbescherming (34.236, K) voor kennisgeving aan te nemen.

De minister voor Rechtsbescherming stuurde op 18 augustus 2020 een antwoord, inclusief bijlagePDF-document.

Tijdens de commissievergadering van J&V op 26 mei 2020 leverde de D66-fractie (Dittrich) inbreng voor schriftelijk overleg, mede namens de fractie van GroenLinks.

De brief werd op 24 juni 2020 aan de minister voor Rechtsbescherming verstuurd.

Tijdens de gecombineerde commissievergadering J&V en I&A/JBZ van 19 mei 2020 gaf de GroenLinks-fractie aan in schriftelijk overleg te willen treden met de regering, met als inbrengdatum 26 mei 2020.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie J&V besloot op 4 juni 2020 het verslag te betrekken bij een eerstvolgend overleg ter voorbereiding op de JBZ-Raad.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit verslagPDF-document van de Europese Commissie bevat een beoordeling van in hoeverre lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ. Deze richtlijn voorziet in een aantal rechten voor slachtoffers van strafbare feiten en in overeenkomstige plichten voor lidstaten.

De beoordeling is gebaseerd op een analyse van de nationale maatregelen ter omzetting van de richtlijn die bij de Europese Commissie zijn aangemeld en op een analyse van aanvullende gegevens die aan de Europese Commissie zijn meegedeeld.

Het verslag is toegespitst op de belangrijkste bepalingen van de richtlijn op het vlak van: 1) toepassingsgebied en definities, 2) toegang tot informatie, 3) procedurele rechten, 4) toegang tot hulporganisaties, 5) herstelrecht, en 6) recht op bescherming.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Het verslagPDF-document is op 11 mei 2020 door de Europese Commissie gepubliceerd.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen