E220022
  klaver icoon
Laatste revisie: 24-02-2023

E220022 - Commissiemededeling: Verslag over de rechtsstaat 2022 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese UnieOp 13 juli 2022 heeft de Europese Commissie haar derde EU-rechtsstaatrapport uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de EU en in de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2021.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 4 oktober 2022 besloten de commissies om het Rechtsstaatrapport 2022 in behandeling te nemen en vooralsnog (online) te bespreken met de betrokken Eurocommissaris(sen). Daarnaast besloten de commissies om de Tweede Kamerrapporteurs over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te nodigen voor een gesprek.

Europees

Op 13 december 2022 heeft de Raad Algemene Zaken de landenrapportages van Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden uit het verslag over de Rechtsstaat van 2022 besproken (21.501-02, EU).


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comite en het Comite van de Regio's: Verslag over de rechtsstaat 2022 - Situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie

document Europese Commissie

COM(2022)500PDF-document, d.d. 13 juli 2022

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 4 oktober 2022 besloten de commissies om het Rechtsstaatrapport 2022 in behandeling te nemen en vooralsnog (online) te bespreken met de betrokken Eurocommissaris(sen). Daarnaast besloten de commissies om de Tweede Kamerrapporteurs over rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU uit te nodigen voor een gesprek.


Behandeling Tweede Kamer

Op 6 februari 2023 voerden de Tweede Kamercommissies Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid een commissiedebat met de minister van Buitenlandse Zaken over rechtstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, waarbij het Verslag over de rechtsstaat 2022 ook werd behandeld (21.501-02, 2606).


Standpunt Nederlandse regering

Op 9 september 2022 ontving de Kamer een kabinetsappreciatie (35.295, AC) over het Rechtsstaatrapport 2022.

In de appreciatie gaat de regering in op de aanbevelingen van de Europese Commissie en licht de regering toe hoe Nederland op de aanbevelingen in zal gaan. Daarnaast gaat het kabinet in op de bredere, horizontale ontwikkelingen op het terrein van rechtsstatelijkheid in de Unie. Ook wordt er ingegaan op het Nederlandse landenhoofdstuk langs de vier hoofdthema's justitiële stelsels, het kader voor corruptiebestrijding, pluriformiteit en vrijheid van de media en andere institutionele kwesties in verband met controlemechanismen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 13 juli 2022 heeft de Europese Commissie haar derde EU-rechtsstaatrapportPDF-document uitgebracht. Het verslag bevat een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de EU en in de verschillende lidstaten en de veranderingen sinds het rapport van 2021. Het rapport markeert tevens de start van een nieuwe cyclus van dialoog en controle.

De Europese Commissie focust in het rapport met name op de zelfde onderwerpen als in 2021. Dat zijn de vier hoofdthema's:

  • Justitiële stelsels;
  • Kader voor corruptiebestrijding;
  • Pluriformiteit en vrijheid van de media;
  • Andere institutionele kwesties in verband met controlemechanismen.

Naast een horizontale bespreking van de algemene ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat in de EU zijn ook per lidstaat landenspecifieke hoofdstukken uitgebracht.

Commissiemededeling over het handhaven van het EU-recht

Op 13 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een mededelingPDF-document gepubliceerd over de handhaving van het EU-recht. Hierin worden de werkzaamheden van de Commissie uiteengezet die ervoor zorgen dat het EU-recht wordt nageleefd en dat burgers overal dezelfde rechten genieten. In de mededeling gaat de Commissie in op verschillende instrumenten die worden gebruikt die worden gebruikt om mogelijke problemen in kaart te brengen waarbij handhaving van EU-recht nodig kan zijn. Daaronder vallen onder andere de rechtstaatrapporten.


Behandeling Raad

Op 13 december 2022 heeft de Raad Algemene Zaken de landenrapportages van Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden uit het verslag over de Rechtsstaat van 2022 besproken (21.501-02, EU).

De Raad Algemene Zaken besprak op 20 september 2022 het verslag over de Rechtstaat van 2022 (21.501-02, EM). Nederland en verschillende andere lidstaten verwelkomden het verslag en de concrete aanbevelingen voor verbetering van de rechtstaat die de Commissie voor het eerst dit jaar in het verslag aan de lidstaten doet.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen