Spoeddebat over het lot van Syrische vluchtelingen tijdens tweede deelsessie PACE26 april 2013

Op voorstel van senator Tiny Kox heeft de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) op donderdag 25 april 2013 een spoeddebat gehouden over het lot van de Syrische vluchtelingen in Jordanië, Turkije, Libanon en Irak en over de vraag hoe internationale hulp kan worden georganiseerd en ondersteund. De heer Kox wees erop dat de internationale gemeenschap Jordanië, Turkije, Libanon en Irak - landen die niet verantwoordelijk zijn voor de verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië - klaarblijkelijk als vanzelfsprekend verantwoordelijk houdt voor de opvang van de vluchtelingen die Syrië al hebben verlaten en nog zullen verlaten en wier aantal dreigt op te lopen tot 4 miljoen. Terwijl miljarden worden uitgegeven aan het redden van banken kijkt de rest van de wereld toe en draagt zij slechts voor zo'n 50% bij aan de kosten van de hulp die de Verenigde Naties (VN) hier bieden. De heer Kox stelde dat de internationale gemeenschap nu haar verantwoordelijkheid dient te nemen en de VN-hulp volledig zal moeten financieren.

In de tweede plaats zouden de landen van de Raad van Europa de vier genoemde landen meer en effectievere hulp moeten bieden om te bewerkstelligen dat deze hun eigen burgers de meest basale voorzieningen kunnen blijven bieden, om daarmee te voorkomen dat anti-sentimenten tegen de vluchtelingen een kans krijgen.

Voorts zou, als buurlanden van Syrië dat vragen, evacuatie van mensen, zo nodig met hulp van de VN, mogelijk gemaakt moeten worden. Met nadruk deed de heer Kox een oproep aan de assemblee om meer druk uit te oefenen op de Syrische regering, op de oppositionele strijdkrachten, op de Verenigde Staten en de Russische Federatie om te komen tot een politiek akkoord dat ten minste zal leiden tot een staakt-het-vuren dat het mogelijk maakt om internationale hulp aan Syrië te bieden. Aan secretaris-generaal Jagland van de Raad van Europa en aan de President van de PACE, de heer Mignon, deed senator Kox tot slot het verzoek zo spoedig mogelijk een bezoek te brengen aan de regio om te bezien op welke manieren de Raad van Europa en zijn lidstaten praktische hulp en bijstand kunnen bieden aan de vier buurlanden van Syrië.

In een aansluitend debat over de taken en verantwoordelijkheden van Frontex in het perspectief van de mensenrechten (Frontex is een samenwerkingsproject van een aantal EU-lidstaten dat, onder verantwoordelijkheid van de EU, is belast met de controle op de buitengrenzen van de Europese Unie) heeft senator Franken erop gewezen dat de verantwoordelijkheid voor het welzijn van vluchtelingen niet alleen een zaak is voor de Europese Unie. Alle regeringen van landen waar vluchtelingen binnenkomen - zelfs indien zij van plan zijn door te reizen naar andere landen - zijn gehouden om de fundamentele rechten van vluchtelingen te respecteren en om hun buurlanden te helpen bij het realiseren van een goede opvang. Van alle landen van de Raad van Europa mag worden verwacht dat zij zich in die geest inspannen om de enorme stroom van ontheemde mensen als gevolg van de Syrische crisis op te vangen.

Sociale media menu


Deel dit item: