Antwoorden regering: Europese decarbonisatiepakket en de methaanverordeningOp 8 december ontving de Eerste Kamer antwoord van de regering op vragen over twee onderwerpen: decarbonisatie - oftewel koolstofarmer maken - en het verminderen van de uitstoot van methaan. De vaste Kamercommissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Omgeving en Waterstaat (IWO) stelden op 3 juni 2022 vragen aan minister Jetten voor Klimaat en Energie over het Europese decarbonisatiepakket en de Europese methaanverordening, beide uit het Europese fit-for-55 pakket. Op 8 december antwoordde minister Jetten per brief.

Decarbonisatiepakket

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie het decarbonisatiepakket gepubliceerd. De Europese Commissie heeft dit pakket, bestaande uit een herziening van de Europese Gasrichtlijn en Gasverordening, aangenomen om de gasmarkt in Europa koolstofarmer te maken door het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme gassen te bevorderen en om de energiezekerheid voor alle burgers in Europa te waarborgen. Ook omvatten beide voorstellen de mogelijkheid voor lidstaten om strategische voorraden aan te leggen door vrijwillige gezamenlijke aanbestedingen te doen.

Methaanverordening

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie ook een voorstel voor een verordening gepresenteerd om methaanemissies te verminderen in de fossiele energiesector. Het algemene doel van de verordening is het milieu in stand te houden en te verbeteren door de methaanemissies als gevolg van de productie of het verbruik van fossiele energie in de Europese Unie te verminderen. Om de benodigde vermindering van methaanemissies te bereiken, stelt de Europese Commissie voor om informatie over de bronnen van methaanemissies in de sector te verbeteren, de beschikbaarheid van gegevens te vergroten en te zorgen voor een effectieve vermindering van methaanemissies in de gehele energieketen, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Vragen Eerste Kamer

De leden van de GroenLinks-fractie wilden onder andere weten wat volgens het kabinet de komende jaren de rol moet zijn van blauwe waterstof (waterstof uit aardgas) en wat de kabinetspositie is ten aanzien van de gezamenlijke inkoop van gas en de benutting van opslagen als strategische reserve. Het lid van de FVD-fractie vroeg onder meer of de methaanverordening extra lasten met zich meebrengt voor externe leveranciers van energie. Ook vroeg hij naar een vergelijking met de door Nederland ondertekende Global Methane Pledge en de Europese methaanverordening.

Antwoorden minister

Minister Jetten voor Klimaat en Energie schreef in zijn antwoord op 8 december jl. onder meer dat hij in een brief aan de Tweede Kamer uiteen heeft gezet welke rol hij ziet voor blauwe waterstof. Hij gaf daarbij aan dat de toepassing van CO2-afvang en -opslag een belangrijk instrument is voor het bereiken van CO2-vermindering op de korte termijn, en ook bij waterstofproductie.

De minister deelde ook mee dat het kabinet de plannen van de Europese Commissie ondersteunt wat betreft de gezamenlijke inkoop van gas en dat de regering hieraan actief wenst deel te nemen. Daarnaast stelde de minister dat er geen reden is om bedrijven te dwingen tot gezamenlijke inkoop, omdat dit prijsopdrijvend kan werken en kan leiden tot complexe herverdelingsvraagstukken. De minister gaf ook aan dat hij voor de zomer van 2023 terugkomt op de vraag over strategische reserves.

Voor wat betreft de vragen over extra lasten voor externe energieleveranciers stelde de minister dat het moeilijk is in te schatten of er extra lasten zullen komen en of dit gevolgen heeft voor de leveringszekerheid. De minister verwachtte echter niet dat het substantieel is.

De minister maakte in zijn antwoord ook een vergelijking tussen de Global Methane Pledge en de Europese methaanverordening. Hij gaf aan dat het percentage in het Global Methane Pledge om een totale methaanemissievermindering gaat in alle sectoren die in Nederland methaan uitstoten. De minister deelde mee dat methaanemissievermindering die wordt nagestreefd in de Europese methaanverordening een streefpercentage is voor de hele Europese Unie, en dus niet is vastgelegd op het niveau van de lidstaat.

De vaste Kamercommissies Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Omgeving en Waterstaat (IWO) bespraken de beantwoording van de minister op 13 december 2022. De commissies besloten inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 17 januari 2023.

Meer informatie:


Deel dit item: