Stemming moties, ingediend tijdens het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese UnieVerslag van de vergadering van 15 februari 2022 (2021/2022 nr. 17)

Aanvang: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie,

te weten:

  • de motie-Karimi c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media (35295, letter S);
  • de gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over een taskforce van wetgevingsjuristen ter inventarisatie en ter toetsing van wetgeving sinds de eeuwwisseling (35295, letter V, was letter U).

(Zie vergadering van 8 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer. De minister zal namens de regering aanwezig zijn bij de stemmingen. Inmiddels zijn zelfs ook de minister-president en de minister van Financiën aanwezig bij de stemmingen.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wil over zijn ingediende gewijzigde motie bij het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie, motie 35295, letter V. Ik geef het woord aan de heer Van Rooijen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Mijn fractie wil de motie van vorige week aanhouden, omdat wij nog een wijziging in de motie willen aanbrengen. Ik had van u begrepen dat dat op dit moment moeilijk kan. Het is dus op een later moment.

De voorzitter:

Dus u wenst in feite een korte derde termijn op een later moment. Kan de Kamer zich daarin vinden? Dat is het geval.

Dan wordt de aangehouden gewijzigde motie 35295, letter V, van de stemmingslijst afgevoerd en zal ik op een nader te bepalen moment na vandaag een korte derde termijn plannen.

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn gewijzigde motie (35295, letter V, was letter U) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan stemmen we thans over de motie 35295, letter S, van het lid Karimi c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Frentrop namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop (FVD):

Thank you, Mr. Chairman. We will not support the ... O, nee, sorry, ik was in de war vanwege de special envoy on freedom of media. Wij gaan het voorstel om een speciale gezant te benoemen bij de Raad van Europa niet steunen. Dat is niet omdat wij persvrijheid niet belangrijk vinden. Die vinden wij heel belangrijk. Maar wij denken dat het niet een taak is voor de Raad van Europa en wij denken dat er al genoeg ambtenaren met een ruim budget zijn aldaar.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Een van de overige leden? De heer Van Rooijen van 50PLUS wenst ook een stemverklaring af te leggen, als ik het goed zie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Op zich een sympathieke motie en 50PLUS onderschrijft van harte de noodzaak van vrije en onafhankelijke pers die in veiligheid kan werken. Maar of een special envoy daar de geëigende weg voor is, betwijfelt mijn fractie. De vrees bestaat dat dit slechts een papieren tijger is. Daarom zal mijn fractie tegen deze motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (35295, letter S).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, GroenLinks, de ChristenUnie, Fractie-Otten, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, Fractie-Nanninga, de PVV, 50PLUS en FVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.