Stemmingen SP-fractiegroen vinkje 951rood kruisje 146

 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35.010)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Invoering van een wettelijk mechanisme ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie (Wet fiscale arbitrage) (35110)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-B)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-IX)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XV)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35210-XVI)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (34.992 (R2106))
 • rood kruisje
  9 juli 2019 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Invoering van de Wzd-functionaris (35.087)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiële autoriteit optreedt (35.224)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (34.992 (R2106))
 • rood kruisje
  9 juli 2019 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Invoering van de Wzd-functionaris (35.087)
 • groen vinkje
  9 juli 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Overleveringswet in verband met arrest waardoor de rechter-commissaris als uitvaardigende justitiële autoriteit optreedt (35.224)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35.223)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet Rotterdam Rules (34.991)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Nadere regulering gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelsel (35.003)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Wijzigingswet financiële markten 2019 (35.117)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (35.160)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland (35.175)
 • groen vinkje
  2 juli 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (35.196)
 • groen vinkje
  25 juni 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34.687)
 • rood kruisje
  25 juni 2019 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35.022)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, D)
 • rood kruisje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • rood kruisje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)