Stemmingen SP-fractiegroen vinkje 933rood kruisje 144

 • groen vinkje
  25 juni 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (34.687)
 • rood kruisje
  25 juni 2019 (Hamerstuk, aantekening gevraagd)
  Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35.022)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Koffeman c.s. over een integraal beleidsplan voor de veehouderij (35208, D)
 • rood kruisje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • rood kruisje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)
 • rood kruisje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34.984)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)
 • groen vinkje
  4 juni 2019 (Hamerstuk)
  Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen (35.121)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)
 • rood kruisje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (EK 35.074, I)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK 35.074, H)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (EK 35.013, G)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet (EK 35.013, F)
 • rood kruisje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)
 • groen vinkje
  28 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet maatregelen middenhuur (35.036)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (EK 34.775, E)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie (34.231)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (EK CXXXIV B)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982)
 • groen vinkje
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858)