Voor 2239Tegen 596 Verdeeld : 3

 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Najaarsnota) (36.470 XVII)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 A)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 B)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 C)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 J)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 K)
 • Voor
  30 januari 2024 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023 (Najaarsnota) (36.470 L)
 • Tegen
  23 januari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over het stimuleren van duurzame kleinschalige opvang (36.333, I)
 • Voor
  23 januari 2024 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)
 • Tegen
  23 januari 2024 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) over eerst het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsvindt. (36.333, L)
 • Voor
  23 januari 2024 (Hamerstuk)
  Afschalen A-status covid-19 (36.388)
 • Tegen
  16 januari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de leden Veldhoen, Panman, Prins, Belhirch en Perin-Gopie over het voorstel tot instelling van een vaste commissie Digitalisering (EK CXLVII, N) (EK CXLVII CXLVII N)
 • Voor
  19 december 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Holterhues (ChristenUnie) c.s. over het inventariseren van programma's en regelingen in het verlengde van de Tijdelijke Wet Klimaatfonds (36.274, H)
 • Tegen
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over het uitwerken van scenario's zonder kernenergie (36.274, G)
 • Voor
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024 (36.410 XIII)
 • Voor
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet Klimaatfonds (36.274)
 • Voor
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024 (36.410 L)
 • Tegen
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kroon (BBB) c.s. over het ter beschikking stellen van het Nationaal Groeifonds vanuit een juridisch kader (36.410 L, F)
 • Tegen
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het bevorderen van het toepassen van inhaalindexatie (36.350 IX / 36.350 XV, K)
 • Voor
  19 december 2023 (Hamerstuk)
  Brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer over instemmingsverzoek van de minister voor Rechtsbescherming over totstandkoming van een ontwerpbesluit tot machtiging aan Frankrijk om te onderhandelen over nadere samenwerking met Algerije op het terrein van het familierecht (EK 33.836 D)
 • Voor
  19 december 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Miljoenennota) (36.435 XII)
 • Voor
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet minimumbelasting 2024 (36.369)
 • Tegen
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36.432)
 • Voor
  19 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Fiscale verzamelwet 2024 (36.342)
 • Voor
  19 december 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning (36.431)
recentere stemmingen