Verslag van de vergadering van 13 oktober 2015 (2015/2016 nr. 4)

Aanvang: 14.35 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34039);

het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (34160);

het wetsvoorstel Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen) (34069).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34039) te hebben kunnen verenigen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik heb nog een korte mededeling in aansluiting op hetgeen ik vanochtend bij de opening van deze vergadering heb gezegd over de afwezigheid van de fractie van GroenLinks in de vorige vergadering bij stemming over de wetsvoorstellen 34285 en 34286. Mijn eerdere mededeling had uitsluitend betrekking op de afwezigheid bij de stemming over de motie-Kops. Bij de stemming over de wetsvoorstellen was de fractie wel vertegenwoordigd. Zij heeft daarvoor gestemd.