Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 2 juni 2020 (2019/2020 nr. 29)

Aanvang: 13.36 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de voorzitter van de Huishoudelijke Commissie d.d. 24 april 2020 inzake raming der voor de Eerste Kamer in 2021 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (CXL, letter A);

- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (35225);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden (35289).

De raming en de wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.