32.847

Integrale visie op de woningmarktDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de woningmarkt.

Onderwerpen die in dit dossier aan de orde zijn (geweest) zijn onder andere:

  • het Woonakkoord van VVD, PvdA, D66 ChristenUnie en SGP van 13 februari 2013 en de woonvisie van het kabinet Rutte I. De publicaties van de Eerste Kamer over dit laatste onderwerp zijn opgenomen in het dossier 32.500. Deze woonvisie was het resultaat van de door de Eerste Kamer op 14 december 2010 aangenomen motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een stevig draagvlak bij herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt bij woningbouwverenigingen, bouwers, belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen (EK 32.500, C);
  • de hervormingsagenda voor de woningmarkt van het kabinet Rutte II (EK, H) van september 2013;
  • de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt en Staat van de Volkshuisvesting.

Stand van zaken

De leden van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) waren in de gelegenheid om uiterlijk op 18 oktober 2016 langs schriftelijke weg inbreng te leveren voor een reactie op de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 september 2016 (EK, K) ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het wijzigen van de voorschriften omtrent het vervreemden van geliberaliseerde en te liberaliseren woongelegenheden door toegelaten instellingen. Van de gelegenheid tot het leveren van inbreng is geen gebruik gemaakt.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft (o.a. in verband met de toezeggingen 'Duur scheefwonen' (T02280) en 'Conjunctuur woningmarkt' (T02580)) bij brief van 21 december 2018 gereageerd op de brief van de minister van BZK van 16 november 2018 (EK, N) over de Staat van de Woningmarkt 2018.

De Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en voor Financiën (FIN) hebben op 18 september 2013 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst (EK, H) over de hervormingsagenda voor de woningmarkt (naar aanleiding van toezegging T01669) uitgebracht. Dit verslag is door de commissies betrokken bij de (schriftelijke voorbereiding van de) behandeling van het voorstel Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819).


Kerngegevens

begonnen

1 juli 2011

titel

Integrale visie op de woningmarkt

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-569] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [551-569] documenten