33.037

MestbeleidDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over mestbeleid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 20 november 2020 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake de beantwoording schriftelijke vragen over de twee jaarlijkse rapportages mestbeleid (EK, W).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 1 december 2020 besloten het verslag van een algemeen overleg (VAO) Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten alvorend het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV van 22 oktober 2020 inzake diverse toezeggingen mestbeleid (EK 33.037 / 35.233, V) en de brief van de minister van LNV van 9 september 2020 over contouren toekomstig mestbeleid (EK 33.037 / 35.233, U) te bespreken.

Het lid-Koffeman heeft op 17 november 2017 interpellatievragen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over recente berichtgeving inzake mestfraude in relatie tot het proces gericht op het verkrijgen van een nieuwe derogatie voor de periode 2018-2021 verzonden.

De interpellatie vond plaats op 21 november 2017. Tijdens de interpellatie werd de motie-Koffeman (PvdD) c.s. inzake capaciteitsproblemen toezichthouders veehouderij (EK, F) ingediend. Deze motie is op 28 november 2017 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.

Het mondeling overleg (EK, E) van de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) met de minister van LNV over het het landbouwbeleid vond plaats op 4 december 2018 (naar aanleiding van de brieven van de minister van LNV van 7 september 2018 over Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw (EK 35.000 XIV, A) en van de minister van LNV en van de staatssecretaris van VWS inzake reactie Rli-advies "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem" (EK 31.532, A)).

De technische briefing voor de Eerste Kamercommissie van Economische Zaken (EZ) over toekomstige ontwikkelingen mestbeleid c.a. en luchtkwaliteit rondom veehouderijen vond plaats op 31 oktober 2017.


Kerngegevens

begonnen

12 december 2013

titel

Mestbeleid

Documenten