31.568

Staatkundige vernieuwing van het KoninkrijkDit dossier bevat informatie over het proces van de veranderingen ten aanzien van de staatkundige posities van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de Nederlandse Antillen) binnen het Koninkrijk. Door de hervorming krijgen de eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten de status vanland binnen het Koninkrijk en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) de status als openbaar lichaam binnen het Nederlandse staatsbestel. Het land Nederlandse Antillen wordt opgeheven.


Stand van zaken

Naar aanleiding van de toezegging "De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (T01222) besprak de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) op 19 februari 2019 de brief (EK, G) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzake de 31e Voortgangsrapportage Sint Maarten.

Naar aanleiding van toezegging Mogelijkheden voor vereenvoudiging BES-wetgeving worden meegenomen bij toegezegde evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur (T01224) heeft de commissie op 22 juni 2018 een verslag van een schriftelijk overleg (EK, F) met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgebracht.

Naar aanleiding van de brief (EK, A, + rapportPDF-document en bijlagenPDF-document) van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van 5 februari 2018 inzake het rapport van de Commissie van Wijzen over het functioneren van het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius, vond er op 6 februari 2018 een technische briefing plaats voor de leden van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL). Een nadere bespreking van het rapport door de commissie vond plaats op 6 maart 2018.

De Eerste Kamercommissies voor NAAZ en voor Justitie hebben bij brief van 2 december 2008 de staatssecretaris van BZK geïnformeerd over het wetgevingsproces naar aanleiding van de Nota juridische keuzes regelgeving BES-eilanden (TK 31.568, nr. 3) en de relatie met de gewijzigde motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het niet meer gebruiken van de machtiging aan lagere wetgevers om regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten (EK 26.200 VI, nr. 65 / 21.109, D). De staatssecretaris heeft daarop bij brief van 10 december 2008 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissies op 10 december 2008 hebben uitgebracht (EK 31.568, A). De Eerste Kamercommissie voor NAAZ is bij brief van 18 december 2009 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïnformeerd over de stand van zaken over de Toekomst Antilliaanse Militie (TAM) (EK 31.568, B).

Toezegging T01223

De commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) heeft op 12 september 2017 in het kader van toezegging T01223 het verslag van een schriftelijk over met de minister van V&J van 6 september 2017 EK, V met bijlage besproken.

De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2009 met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met de minister van Justitie gedebatteerd over het proces van staatkundige vernieuwing in het Koninkrijk.

In het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk worden een aantal wetsvoorstellen ingediend. Het overzicht met de laatste stand van zaken in verband met deze wetsvoorstellen wordt aangepast zodra er nieuwe informatie beschikbaar is.


Kerngegevens

begonnen

28 augustus 2008

titel

Staatkundig proces Nederlandse Antillen

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-273] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-273] documenten