Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 december 2013
1.
32512

Bevoegdheid aanpassing excessieve bonussen van bestuurders

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Inbreng voor het volgend nader voorlopig verslag wordt 10 december 2013 geleverd door de fractie van de SP (Ruers). Voorts wenst de commissie kennis te nemen van de informatie die voor 1 januari 2014 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.

3.
33605 VI

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2012

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt 10 december 2013 geleverd door de fractie van de SP (Ruers)

4.
32444

Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 november 2013 voor kennisgeving aan te nemen.

De ondervoorzitter attendeert de leden op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33.351 (wijziging vermelding geslacht in de geboorteakte) van 16/17 december a.s. en roept de woordvoerders op zich in te schrijven voor het debat.

5.
Voorbereiding debat over de staat van de rechtsstaat

De commissie stemt in met de ruimere tijdvakken en stelt voor een algemene inleiding toe te voegen aan de opzet/het programma.

De leden suggereren enkele uit te nodigen sprekers.

De commissie stemt in met de gewijzigde uitnodigingsbrief.

De ondervoorzitter geeft aan dat de leden hun vragen ten behoeve van de voorbereiding van de genodigden uiterlijk moeten inleveren op 14 januari 2014.

6.
Verzoek van de Raad voor de rechtspraak tot het voeren van een gesprek

De commissie stelt voor een afzonderlijk gesprek met de Raad voor de rechtspraak in te plannen tussen 4 februari 2013 en 11 maart 2014.

7.
Mededelingen en informatie

8.
Rondvraag


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren