Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120042 - Voorstel voor een verordening betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG

- Rondvraag

E120040 t/m E120042
De commissie besluit af te zien van haar voornemen van 3 december jl. de bespreking van de vervolgcorrespondentie naar aanleiding van het subsidiariteitsbezwaar periodieke controles (waaronder APK-keuringen) van motorvoertuigen op 17 december 2013 opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer