Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 december 2013
1. 33676 [aangehouden]

Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano

De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden tot de vergadering van 14 januari 2014.

2. 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

De fracties van CDA (Franken) en D66 (Scholten) geven te kennen behoefte te hebben inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 14 januari 2014.

3. 32891, J

Verslag van een schriftelijk overleg inzake stand van zaken uitvoering wet herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2013 voor kennisgeving aan te nemen. De commissie ziet met belangstelling uit naar de monitor die in het voorjaar zal verschijnen.

4. Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

De commissie merkt op dat uit het advies van het CBP blijkt dat in de wijziging van het DNA-besluit de vernietiging van DNA-gegevens, wanneer de gewezen verdachte wordt vrijgesproken naar aanleiding van een herzieningsprocedure ten nadele, niet is uitgewerkt in het nieuwe artikel 18a van het ontwerpbesluit.

De commissie verzoekt de staf een brief op te stellen met de vraag of de minister van Veiligheid en Justitie bereid is dit punt alsnog toe te voegen aan het nieuwe artikel 18a van het ontwerpbesluit.

5. 32211, N

Ontwerpbesluit regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

De commissie dankt de minister van Veiligheid en Justitie voor het sturen van het ontwerpbesluit.

De commissie besluit de behandeling van het ontwerpbesluit evenwel op te schorten tot het funderende wetsvoorstel en de novelle plenair op de agenda van de Eerste Kamer staan.

6. T01126

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s na twee jaar (31.117)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te merken.

De commissie neemt de aangeboden evaluatie voor kennisgeving aan.

7. T01438

Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32.168)

De commissie besluit de toezegging als deels voldaan aan te merken.

8. Regelgevingsmonitor 2013

De commissie kan zich vinden in het voorstel om de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie te beperken tot het punt van uitsplitsing.

De commissie wenst te verzoeken om uitsplitsing naar inhoudelijk samenhangende beleidsterreinen.

9. Brief n.a.v. motie-Kox c.s.

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. De brief zal worden meegenomen in de voorbereidingen voor het debat "Staat van de rechtsstaat".

10. Mededelingen en informatie

De Voorzitter benadrukt met betrekking tot de lopende E-dossiers E130055, E130056 en 130057 dat de BNC-fiches uiterlijk op 17 januari 2014 bij de Eerste Kamer moeten liggen.

De Voorzitter herinnert de leden eraan dat de inbreng voor de deskundigenbijeenkomst door de fracties wordt geleverd op 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren