Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 januari 2014
1. 32044, G

Verslag van een schriftelijk overleg

De commissie neemt de antwoordbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2014 over artikel 18a van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken voor kennisgeving aan.

2. 33580

Implementatie richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Quik-Schuijt).

3. Voorbereiding debat over de staat van de rechtsstaat

Inbreng voor vragen aan de deskundigen t.b.v. de expertmeeting op 4 februari 2014 wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), PvdA (Witteveen), CDA (Franken), SP (Ruers) en GroenLinks (Strik).

4. 31731, E

Integraal wetgevingsbeleid

De commissie neemt de antwoordbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 januari 2014 over de Regelgevingsmonitor 2013 voor kennisgeving aan.

5. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de evaluatie van de Wet politiegegevens pas te bespreken als de geïntegreerde beleidsreactie van de regering op deze evaluatie en die van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens beschikbaar is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren