Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 januari 2014
1.
33162 Einde export kinderbijslag

Brief minister SZW van 19 december 2013 in reactie op brief commissie van 24 september 2013 (Verslag schriftelijk overleg, 33162, H)

Naar aanleiding van de bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg (33162, H) met de minister SZW leveren de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA en GroenLinks inbreng voor een nader schriftelijk overleg. De staf zal een conceptbrief opstellen die deze week wordt rondgestuurd aan de commissieleden.

2.
Toezegging Vereenvoudiging indicatiestelling (T01644)

Brief staatssecretaris SZW van 19 december 2013 over indicaties zorg en sociale zekerheid (33327, H)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris SZW van 19 december 2013 over indicaties zorg en sociale zekerheid. De fractie van de PvdA (het lid Sent) geeft aan naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris in schriftelijk overleg te willen treden en over twee weken inbreng te willen leveren. De status van de toezegging blijft ongewijzigd.

3.
Toezegging Onderzoek maatschappelijke gevolgen gezinnen (T01770) en motie-Ester c.s. (33525, F))

De commissie beschouwt de toezegging met nummer T01770 als voldaan nu blijkt dat het SCP afziet van de aangekondigde bredere analyse naar de effecten van andere maatregelen uit eigen beweging.

4.
Regeling medezeggenschap bij pensioenregelingen.

Brief staatssecretaris SZW van 17 januari 2014 over de regeling medezeggenschap pensioenregelingen

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris SZW d.d. 17 januari 2014 over de regeling medezeggenschap pensioenregelingen voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de fractie van de SP zal het nieuw gepresenteerde Commissievoorstel (COM(2014)6/F1) voor een verordening inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening, de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten, behoudens eerder tegenbericht, op 11 februari 2014 voor procedure worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren