Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 18 februari 2014
1. 32550

Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Van Hijum Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 18 maart 2014 te houden.

2. 33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De commissie bespreekt allereerst de brief van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014 (33715, B) inzake dit wetsvoorstel. Met uitzondering van de fractie van de VVD adviseert de commissie het College van Senioren geen brief te sturen met een reactie op de brief van de minister. Iedere fractie heeft de mogelijkheid haar eigen oordeel over deze brief in te brengen bij de behandeling van het wetsvoorstel. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 maart 2014 te houden.

3. 33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Inbreng voor het nader voorlopig verslag kan geleverd worden op 8 april 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman