Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 18 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (33.715)

-
33715

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De commissie bespreekt allereerst de brief van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014 (33715, B) inzake dit wetsvoorstel. Met uitzondering van de fractie van de VVD adviseert de commissie het College van Senioren geen brief te sturen met een reactie op de brief van de minister. Iedere fractie heeft de mogelijkheid haar eigen oordeel over deze brief in te brengen bij de behandeling van het wetsvoorstel. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 maart 2014 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman