Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 februari 2014
1. Toekomst publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (32615)

Brief van de bewindslieden van EZ van 29 januari in reactie op brief van 4 december 2013 (verslag schriftelijk overleg 32615, G)

Inbreng voor het nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), PvdA (Koning), CDA (Flierman) en SP (Reuten). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie en zal - indien mogelijk - als commissiebrief worden vastgesteld.

2. Motie-Vos c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (33493, F)

Brief van 14 februari 2014 in reactie op brief 21 januari 2014 (verslag schriftelijk overleg 33493, G)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van 14 februari 2014 de minister van Economische Zaken op korte termijn uit te nodigen voor een mondeling overleg. Van dit overleg zal verslaglegging plaatsvinden.

3. Mededelingen en informatie

Op verzoek van de leden van de fracties van PVV en SP zal de Europese Mededeling Internetbeleid en -governance: de rol van Europa bij het vormgeven van de toekomst van internetgovernance (COM(2014)72) op 4 maart 2014 voor procedure worden geagendeerd. De commissie geeft tevens te kennen graag te willen beschikken over een kabinetsappreciatie. Gebleken is dat op 18 februari 2014 ook door de commissie I&A/JBZ de wens te kennen is gegeven dit onderwerp te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer