Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 18 februari 2014
1. E140003

EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030

De leden van de fracties van PvdA (Koning), SP (Vliegenthart), D66 (Van Boxtel) en GroenLinks (Vos) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

2. E130061

Commissiemededeling: Programma "Schone lucht voor Europa"

De commissie besluit de onderdelen van dit E-dossier voor kennisgeving aan te nemen.

3. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Kabinetsbesluit verlengen NSL (30175, D) en vierde voortgangsrapportage NSL (30175, E)

De commissie besluit op 4 maart 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer