Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 maart 2014
1.
32015

Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
33061

Herziening kinderbeschermingsmaatregelen

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

3.
33569

Aanpassing legalisatie handtekeningen van notarissen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 6 mei 2014.

4.
33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 11 maart 2014. De commissie gaat ermee akkoord dat het woord zal worden gevoerd door het lid Scholten (D66), mede namens een aantal andere fracties.

5.
33352 [aangehouden]

Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen

De commissie houdt een beslissing over afronding van de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel aan tot 18 maart 2014.

NB: na afloop van de vergadering is gebleken dat de SP-fractie naar aanleiding van de nadere memorie van antwoord geen nadere vragen of opmerkingen wil plaatsen. Besloten is daarom dat de commissie eindverslag uitbrengt teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk onder voorbehoud van geen bezwaar vanuit de overige fracties.

6.
33750 VI / 33032 / T01829

Brief over de instelling van een staatscommissie herijking ouderschap

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01829 als voldaan aan te merken.

De commissie veronderstelt dat bij het eerste deelonderwerp dat in de brief wordt genoemd, het belang van het kind eveneens een centrale rol inneemt, overeenkomstig het tweede en derde deelonderwerp, en besluit deze opmerking schriftelijk ter kennis te brengen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De staf stelt een conceptbrief op en legt deze vervolgens aan de commissie voor.

7.
T00509

Evaluatie van de Wet opsporing terroristische misdrijven

De commissie neemt de evaluatie voor kennisgeving aan en besluit toezegging T00509 als deels voldaan aan te merken. De commissie besluit voorts in schriftelijk overleg te treden met de minister van Veiligheid en Justitie n.a.v. de evaluatie. De fractie van de PvdA (Witteveen) levert inbreng voor een brief die vervolgens aan de commissie voorgelegd wordt.

8.
Voorbereiding debat over de staat van de rechtsstaat

De woordvoerders van de verschillende fracties geven aan welke accenten zij 11 maart 2014 voornemens zijn te leggen.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van een verzoek van de Consumentenbond om 11 maart 2014 voorafgaand aan het debat over de staat van de rechtsstaat een pamflet te overhandigen. De voorzitter stelt voor dat dit kort voor aanvang van het debat gebeurt. Het voorstel wordt met instemming ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren