Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 maart 2014
1.
33726

Afschaffing financiƫle regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Ter Horst), CDA (Flierman), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten), GroenLinks (Thissen, volgt uiterlijk vrijdagochtend) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
Oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619 / 33811, C) naar aanleiding van brief van 22 november 2013 (Kamerstuk 1/2 33811, A/1)

De commissie neemt kennis van de beantwoording van de vragen over de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg en besluit hierover geen nadere vragen te stellen.

3.
Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619 / 33811, C) naar aanleiding van brief van 22 november 2013 (33619, A)

De commissie handhaaft haar eerder gemaakte voorbehoud ten aanzien van de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit en houdt de mogelijkheid open om uiterlijk twee weken na de behandeling van wetsvoorstel 33619 op het ontwerpbesluit te reageren.

4.
Voorhang in verband met gebruik BSN in de jeugdzorg

Brief van 10 december 2013 (31839, C) inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg etc. in verband met het gebruik van het BSN in de jeugdzorg

De commissie besluit geen vragen te stellen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met het gebruik van het BSN in de jeugdzorg (31839, A en bijlage).

5.
Rondvraag

De commissie besluit de Derde rapportage Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer